Video for Parenting

วิดีโอสำหรับผู้ปกครองและผู้สนใจ

เกี่ยวกับแนวทางพัฒนาลูกในทิศทางของโรงเรียน

เหมาะสำหรับผู้ปกครองอนุบาล

Executive Functions: EF

ผศ.ดร.ปนัดดา ธนเศรษฐกร

Positive Parenting
เลี้ยงลูกเชิงบวก

ผศ.ดร.ปนัดดา ธนเศรษฐกร

มามะ…มาประสานมือกัน สร้างพลังกาย เสริมพลังใจ โอบกอดลูกไว้ให้พ้นภัยโควิด

ผศ.ดร.ปนัดดา ธนเศรษฐกร

เลี้ยงลูกอย่างไร…ให้มีสุข ดี เก่ง

ศ.คลินิก พญ.วินัดดา ปิยะศิลป์

อนุบาล…ก้าวแรกของอนาคต ทักษะสมอง จิตใจ และการลงมือทำ

คุรุสภา KSP Webinar 2021

แนวทางการพัฒนาเด็กยุคนี้

พระไพศาล วิสาโล

ต้นทุนชีวิตของเด็กยุคอัลฟา (1)

นพ.สุริยเดว ทรีปาตี

ต้นทุนชีวิตของเด็กยุคอัลฟา (2)

นพ.สุริยเดว ทรีปาตี

จิตวิทยาเชิงบวก/Positive Psychology ในการเลี้ยงดูเด็ก รายการสะพานสายรุ้ง

นพ.สุริยเดว ทรีปาตี

พลังสมอง EFเด็กไทยสร้างได้ก่อน 9 ขวบ

นพ.ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์

เลี้ยงลูกอย่างไร…ให้เป็นเด็กธรรมดาที่มีความสุข

นพ.ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์

บรรยากาศเตรียมอนุบาล

เพลินพัฒนา

กิจกรรมวันเด็กอนุบาล

เพลินพัฒนา

พิธีล้างเท้ากราบระลึกคุณพ่อแม่อนุบาล

เพลินพัฒนา

Lightning Talk กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง ตอน โรงเรียนเพลินพัฒนา ตอนที่ 1

Lightning Talk

Lightning Talk กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง ตอน โรงเรียนเพลินพัฒนา ตอนที่ 2

Lightning Talk

Lightning Talk กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง ตอน โรงเรียนเพลินพัฒนา ตอนที่ 3

Lightning Talk

รายการ บุรินทร์ เจอนี่ (เพลินพัฒนา ยกระดับการศึกษา สร้างพัฒนาการอย่างยั่งยืน)

Burin Journey

HI! SCHOOL EP.07

โรงเรียนเพลินพัฒนา

HI! SCHOOL

9 ทักษะสมอง EF

ผศ.ดร.ปนัดดา ธนเศรษฐกร

EF Talk 2 : EF กับเด็กปฐมวัย

คุณครูกรองทอง บุญประคอง (ครูก้า)

EF Symposium 2018 : Special Talk

นพ.ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์

พลังสมอง EF เด็กไทย สร้างได้ก่อน 9 ขวบ

นพ.ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์

เหมาะสำหรับผู้ปกครองประถมต้น

Executive Functions: EF

ผศ.ดร.ปนัดดา ธนเศรษฐกร

Positive Parenting
เลี้ยงลูกเชิงบวก

ผศ.ดร.ปนัดดา ธนเศรษฐกร

เลี้ยงลูกอย่างไร…ให้มีสุข ดี เก่ง

ศ.คลินิก พญ.วินัดดา ปิยะศิลป์

พลังสมอง EFเด็กไทยสร้างได้ก่อน 9 ขวบ

นพ.ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์

รายการ บุรินทร์ เจอนี่ (เพลินพัฒนา ยกระดับการศึกษา สร้างพัฒนาการอย่างยั่งยืน)

Burin Journey

แนวทางการพัฒนาเด็กยุคนี้

พระไพศาล วิสาโล

ต้นทุนชีวิตของเด็กยุคอัลฟา (1)

นพ.สุริยเดว ทรีปาตี

ต้นทุนชีวิตของเด็กยุคอัลฟา (2)

นพ.สุริยเดว ทรีปาตี

จิตวิทยาเชิงบวก/Positive Psychology ในการเลี้ยงดูเด็ก รายการสะพานสายรุ้ง

นพ.สุริยเดว ทรีปาตี

Lightning Talk กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง ตอน โรงเรียนเพลินพัฒนา ตอนที่ 2

Lightning Talk

Lightning Talk กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง ตอน โรงเรียนเพลินพัฒนา ตอนที่ 3

Lightning Talk

รายการ บุรินทร์ เจอนี่ (เพลินพัฒนา ยกระดับการศึกษา สร้างพัฒนาการอย่างยั่งยืน)

Burin Journey

โรงเรียนเพลินพัฒนา

HI! SCHOOL EP.07

HI! SCHOOL

9 ทักษะสมอง EF

ผศ.ดร.ปนัดดา ธนเศรษฐกร

EF Symposium 2018 : Special Talk

นพ.ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์

โพลังสมอง EF เด็กไทย สร้างได้ก่อน 9 ขวบ

นพ.ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์

เหมาะสำหรับผู้ปกครองประถมปลาย

เลี้ยงลูกอย่างไรให้เป็นผู้ใหญ่ที่ดี

นพ.สุริยเดว ทรีปาตี

พลังสมอง EFเด็กไทยสร้างได้ก่อน 9 ขวบ

นพ.ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์

เลี้ยงลูกอย่างไร…ให้มีสุข ดี เก่ง

ศ.คลินิก พญ.วินัดดา ปิยะศิลป์

ต้นทุนชีวิตของเด็กยุคอัลฟา (1)

นพ.สุริยเดว ทรีปาตี

ต้นทุนชีวิตของเด็กยุคอัลฟา (2)

นพ.สุริยเดว ทรีปาตี

จิตวิทยาเชิงบวก/Positive Psychology ในการเลี้ยงดูเด็ก รายการสะพานสายรุ้ง

นพ.สุริยเดว ทรีปาตี

Lightning Talk กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง ตอน โรงเรียนเพลินพัฒนา ตอนที่ 1

Lightning Talk

Lightning Talk กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง ตอน โรงเรียนเพลินพัฒนา ตอนที่ 2

Lightning Talk

Lightning Talk กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง ตอน โรงเรียนเพลินพัฒนา ตอนที่ 3

Lightning Talk

HI! SCHOOL EP.07

โรงเรียนเพลินพัฒนา

HI! SCHOOL

9 ทักษะสมอง EF

ผศ.ดร.ปนัดดา ธนเศรษฐกร

เหมาะสำหรับผู้ปกครองมัธยม

เลี้ยงลูกอย่างไรให้เป็นผู้ใหญ่ที่ดี

นพ.สุริยเดว ทรีปาตี

พลังสมอง EFเด็กไทยสร้างได้ก่อน 9 ขวบ

นพ.ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์

เลี้ยงลูกอย่างไร…ให้มีสุข ดี เก่ง

ศ.คลินิก พญ.วินัดดา ปิยะศิลป์

ต้นทุนชีวิตของเด็กยุคอัลฟา (1)

นพ.สุริยเดว ทรีปาตี

ต้นทุนชีวิตของเด็กยุคอัลฟา (2)

นพ.สุริยเดว ทรีปาตี

จิตวิทยาเชิงบวก/Positive Psychology ในการเลี้ยงดูเด็ก รายการสะพานสายรุ้ง

นพ.สุริยเดว ทรีปาตี

Lightning Talk กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง ตอน โรงเรียนเพลินพัฒนา ตอนที่ 1

Lightning Talk

Lightning Talk กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง ตอน โรงเรียนเพลินพัฒนา ตอนที่ 2

Lightning Talk

Lightning Talk กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง ตอน โรงเรียนเพลินพัฒนา ตอนที่ 3

Lightning Talk

HI! SCHOOL EP.07

โรงเรียนเพลินพัฒนา

HI! SCHOOL

9 ทักษะสมอง EF

ผศ.ดร.ปนัดดา ธนเศรษฐกร