รร.0162/2563

เรื่อง  การกู้เงินเพื่อการก่อสร้างและปรับปรุงพื้นที่

เรียน  ผู้ปกครอง และท่านที่สนใจ

                        ด้วยโรงเรียนจะดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนประถม อาคารเอนกประสงค์ และปรับปรุงพื้นที่ในส่วนต่าง ๆ เพื่อรองรับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้น และเพิ่มพื้นที่ในการเรียนรู้ จึงมีความประสงค์ที่จะระดมทุน โดยจัดทำสัญญาเงินกู้ อายุ 3 ปี วงเงิน 115 ล้านบาท กำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุกสิ้นไตรมาส และหักภาษี ณ ที่จ่ายตามกฎหมาย

                        โดยโรงเรียนจะพิจารณากู้เงินตามลำดับของผู้ปกครองและท่านสนใจ ที่เสนออัตราดอกเบี้ยต่ำสุดเป็นลำดับแรก จากนั้นจะพิจารณากู้เงินกับผู้เสนอดอกเบี้ยในอัตราที่สูงขึ้นไปตามลำดับจนครบวงเงิน ในกรณีที่มีผู้เสนอให้กู้ในอัตราดอกเบี้ยเท่ากันหลายราย และจำนวนเงินที่เสนอรวมกันเกินวงเงินที่กำหนดไว้ โรงเรียนจะจัดสรรวงเงินกู้ให้แก่ผู้ปกครองตามสัดส่วนจำนวนเงินที่เสนอ โดยขอให้ผู้ปกครองกรอกรายละเอียดในตารางข้างล่างนี้

อัตราดอกเบี้ย
2.0%
2.5%
3.0%
3.5%
4.0%

หมายเหตุ สามารถแจ้งจำนวนเงินที่ประสงค์ให้กู้ได้มากกว่า 1 อัตรา และกรณีมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมประการใด กรุณาติดต่อ คุณวิภา  แย้มหรั่งทรัพย์ 02-885-2670-5 ต่อ 523

                        จึงเรียนมาเพื่อทราบ และหากท่านใดสนใจ สามารถนำส่งเอกสารที่ส่วนงานการเงินภายในวันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2563