โรงเรียนเพลินพัฒนา

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ผ่านกระบวนการทางวัฒนธรรม

โรงเรียนเพลินพัฒนา
จัดการเรียนการสอนนักเรียนตั้งแต่
ระดับชั้นเตรียมอนุบาล – มัธยมศึกษาตอนปลาย

วิสัยทัศน์

เราจะเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้
ที่เป็นที่รักของสังคม พร้อมนำพาผู้เรียน
ก้าวสู่โลกแห่งการเปลี่ยนแปลง
อย่างเข้มแข็ง และสร้างสรรค์อย่างมีคุณค่า
รวมถึงการเป็นส่วนหนึ่ง
ในการพัฒนาการศึกษาของชาติ

โรงเรียนเล็ก

...ใน...

โรงเรียนใหญ่

ในพื้นที่โรงเรียนเพลินพัฒนาประกอบด้วย
ช่วงชั้นอนุบาล ช่วงชั้นประถมและช่วงชั้นมัธยม
โดยมีหัวหน้าช่วงชั้นคอยดูแล "บ้านหลังเล็ก"
ในแต่ละช่วงชั้น ภายใต้จุดร่วมเดียวกัน
คือการพัฒนานักเรียนอย่างสมดุลสมวัย

โรงเรียนเพลินพัฒนา

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ผ่านกระบวนการทางวัฒนธรรม

โรงเรียนเพลินพัฒนา
จัดการเรียนการสอนนักเรียนตั้งแต่
ระดับชั้นเตรียมอนุบาล – มัธยมศึกษาตอนปลาย

วิ สั ย ทั ศ น์

เราจะเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่เป็นที่รักของสังคม พร้อมนำพาผู้เรียน ก้าวสู่โลกแห่งการเปลี่ยนแปลง อย่างเข้มแข็ง และสร้างสรรค์อย่างมีคุณค่า รวมถึงการเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการศึกษาของชาติ

โรงเรียนเล็ก

...ใน...

โรงเรียนใหญ่

ในพื้นที่โรงเรียนเพลินพัฒนาประกอบด้วย ช่วงชั้นอนุบาล ช่วงชั้นประถมและช่วงชั้นมัธยม โดยมีหัวหน้าช่วงชั้นคอยดูแล "บ้านหลังเล็ก" ในแต่ละช่วงชั้น ภายใต้จุดร่วมเดียวกัน คือการพัฒนานักเรียนอย่างสมดุลสมวัย

ชุนชนแห่งการเรียนรู้

ชุมชนที่สนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาทักษะต่างๆ ของผู้เรียน
โดยให้ความสำคัญกับการสร้างพื้นที่และสภาพแวดล้อมที่กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้อย่างก้าวหน้าและเติบโตไปพร้อมกัน

กิจกรรมโรงเรียน

เพื่อต่อยอดการเรียนรู้จากห้องเรียนสู่การลงมือปฏิบัติ ภายใต้บรรยากาศผ่อนคลาย ปลอดภัยได้เรียนรู้

เรื่องเล่าเพลินพัฒนา

ส่วนหนึ่งของการเรียนรู้จากห้องเรียนและกิจกรรมดีๆ ที่เป็นเครื่องมือในการพัฒนานักเรียนและสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้

  •   Back
  • เรื่องเล่าเพลินพัฒนา
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ประมวลข่าว
  • เกี่ยวกับไวรัสโคโรนา (โควิด‑19)
  • รายการโทรทัศน์
  • เกี่ยวกับ PM 2.5
  • กิจกรรมที่จัดโดยผู้ปกครอง
  • มหกรรมดนตรี
  • HBLC
แสดงเพิ่มเติม

ไม่มีเนื้อหาเพิ่มเติมแล้ว

กิจกรรมชุมชน

สร้างความเชื่อมั่นและความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชนในสภาพแวดล้อมที่แตกต่าง กิจกรรมชุมชนช่วยสร้างความเข้มแข็งของความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชน​

Social Media

ช่องทางการสื่อสารเพื่อแบ่งปันการเรียนรู้
ผ่าน Facebook Youtube และ Instagram

ติดตามวิดีโอที่น่าสนใจเพิ่มเติม ได้ที่ YouTube Channel

๒๐ ปี เพลินพัฒนา
๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖

Survival Swimming 2023

พิธีเปลี่ยนเสื้อ [ต้อนรับน้องชั้น 1]