New Admission

การรับสมัครนักเรียน

โรงเรียนเพลินพัฒนา
เปิดรับสมัครนักเรียน ตั้งแต่
ระดับชั้นเตรียมอนุบาล - มัธยมศึกษาตอนปลาย