ประกาศและแถลงการณ์

ประกาศและแถลงการณ์

เกี่ยวกับสถานการณ์การระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประกาศ วันที่ 4 ตุลาคม 2564

ประกาศ วันที่ 3 สิงหาคม 2564

ประกาศ วันที่ 22 เมษายน 2564

ประกาศ วันที่ 10 มิถุนายน 2564

ประกาศ วันที่ 22 เมษายน 2564

ประกาศ วันที่ 29 มกราคม 2564

ประกาศ วันที่ 6 มกราคม 2564

ประกาศ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประกาศ วันที่ 3 ธันวาคม 2563

ประกาศ วันที่ 3 ธันวาคม 2563

ประกาศ วันที่ 3 ธันวาคม 2563

ประกาศ วันที่ 29 มกราคม 2564