COVID-19

ข้อมูลและแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับ > โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด‑19)

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด‑19)

มีรายงานพบการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 หรือ COVID-19 เป็นครั้งแรกในช่วงปลายเดือนธันวาคม 2562 ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาก็ได้มีการแพร่ระบาดไปทั่วโลก จนองค์การอนามัยโลก (WHO) ประกาศยกระดับให้เป็น “การระบาดใหญ่” (pandemic) ทั่วโลก

ประกาศ

เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

แถลงการณ์

เกี่ยวกับสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

We are working …

สารจาก คุณ ทนง โชติสรยุทธ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนเพลินพัฒนา ขอความร่วมมือ covid-19 26 มีค 63

วันที่ 26 มีนาคม 2563

โรงเรียนเพลินพัฒนาร่วมใส่ใจดูแลกันและกันในสถานการณ์ covid 19 …. ในช่วงนี้คุณครูและบุคลากรส่วนใหญ่ต่างปรับแผนทำงานที่บ้าน และบางส่วนที่มีความจำเป็นต้องเข้ามาทำงานที่โรงเรียน ขอความร่วมมือให้งดการเดินทางโดยระบบขนส่งสาธารณะทุกประเภท และขอให้เดินทางโดยพาหนะส่วนตัว หรือเดินทางมาพร้อมกับเพื่อนร่วมงานที่มีพาหนะส่วนตัว หากไม่สะดวกตามวิธีดังกล่าวโรงเรียนได้จัดรถรับ – ส่ง ถึงที่พัก หรืออาจพักค้างคืนที่โรงเรียนได้ตามความเหมาะสม

ในระหว่างวันหยุดครูในช่วงปิดภาคฤดูร้อน ขอให้คุณครูและบุคลากรทั้งหมด “งด” การเดินทางไปยังจังหวัดอื่นๆ โดยเด็ดขาดเพื่อป้องกันการกระจายของเชื้อไวรัส COVID – 19 ตามนโยบายของรัฐโดยให้คำนึงถึงเหตุผลดังนี้

เราอาจจะเป็นผู้นำเชื้อไวรัสกระจายออกสู่พื้นที่ต่างจังหวัดเนื่องจากเราอาศัยในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลที่เป็นแหล่งแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสที่มีจำนวนมากที่สุดในขณะนี้

การเดินทางโดยระบบขนส่งมวลชนที่มีผู้คนหลากหลายในพื้นที่ปิด จะเป็นการเพิ่มความเสี่ยงในการรับเชื้อไวรัสที่กำลังมีการแพร่ระบาดในวงกว้าง

โรงเรียนเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและพร้อมที่จะกำหนดแนวทาง มาตรการและนโยบายในการดำเนินการต่างๆ โดยให้ความสำคัญสูงสุดกับการดูแลและให้ความช่วยเหลือคุณครูและบุคลากรทุกคน ตลอดจนให้ความร่วมมือกับภาครัฐและองค์กรต่างๆอย่างเต็มกำลังเพื่อร่วมฝ่าฝันและผ่านพ้นสถานการณ์ยากลำบากนี้ไปด้วยกันได้อย่างดีที่สุด

หลักสูตร 8 วันกับวิธีการรับมือกับปัญหาสุขภาพจิตในช่วงระยะเวลาโควิด

รับคำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพจิตของคุณและวิธีการช่วยเหลือผู้อื่นในช่วงเวลานี้

แบบคัดกรองความกังวงต่อไวรัสโควิด-19

ทำแบบสำรวจจากกรมสุขภาพจิตเพื่อตรวจสอบความเครียดและความกังวลจาก COVID-19

สายด่วนสุขภาพจิต

โดยทีมสหวิชาชีพของกรมสุขภาพจิต


เบอร์โทร 1323

Scan & Go ต้านโควิด by Siriraj

ติดตามการเดินทางของคุณ โดยระบบจะบันทึกการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ ในช่วง 14 วัน

Google Map Timeline

ให้ Google Map บันทึกการเดินทางของคุณ (Tracking) โดยอัตโนมัติ

Exposure Notification

Using technology to help public health authorities fight COVID‑19

ปกป้องตนเองและคนรอบตัวโดยการหาข้อมูลและปฏิบัติตามข้อควรระวังที่เหมาะสม
รวมถึงปฏิบัติตามคำแนะนำจากหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่

วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 

ล้างมือบ่อยๆ โดยใช้สบู่และน้ำ หรือเจลล้างมือที่มีส่วนผสมหลักเป็นแอลกอฮอล์  
• รักษาระยะห่างที่ปลอดภัยจากผู้ที่ไอหรือจาม  
• สวมหน้ากากอนามัยเมื่อเว้นระยะห่างไม่ได้  
• ไม่สัมผัสตา จมูก หรือ ปาก  
• ปิดจมูกและปากด้วยข้อพับด้านในข้อศอกหรือกระดาษชำระเมื่อไอหรือจาม  
• เก็บตัวอยู่บ้านเมื่อรู้สึกไม่สบาย  
• หากมีไข้ ไอ และหายใจลำบากโปรดไปพบแพทย์ 

โปรดติดต่อล่วงหน้าเพื่อที่ผู้ให้บริการด้านสุขภาพจะแนะนำให้คุณไปยังสถานพยาบาลที่ถูกต้องได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งจะช่วยปกป้องคุณ รวมถึงป้องกันการแพร่กระจายของไวรัสและการติดเชื้ออื่นๆ 

หน้ากากอนามัย 

หน้ากากอนามัยช่วยป้องกันไม่ให้ผู้ที่สวมแพร่กระจายไวรัสไปยังผู้อื่น อย่างไรก็ตาม หน้ากากอนามัยเพียงอย่างเดียวป้องกันเชื้อโควิด-19 ไม่ได้ จึงควรรักษาระยะห่างและหมั่นทำความสะอาดของมือร่วมด้วย รวมถึงปฏิบัติตามคำแนะนำจากหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่

We are working …