COVID-19

ไวรัสโคโรนา (โควิด‑19)

โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

มีการรายงานพบการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 หรือ COVID-19 ครั้งแรกในช่วงปลายเดือนธันวาคม 2562
และมีการแพร่ระบาดไปทั่วโลก จนองค์การอนามัยโลก (WHO) ประกาศยกระดับให้เป็น “การระบาดใหญ่” (pandemic)

มีการรายงานพบการติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 หรือ COVID-19
ครั้งแรกในช่วงปลายเดือนธันวาคม 2562
และมีการแพร่ระบาดไปทั่วโลก
จนองค์การอนามัยโลก (WHO)
ประกาศยกระดับให้เป็น
“การระบาดใหญ่” (pandemic)

ผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตรายใหม่

จาก Our World in Data

การฉีดวัคซีน

จาก Our World in Data

ผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตรายใหม่

จาก Our World in Data

การฉีดวัคซีน

จาก Our World in Data