COVID-19

ข้อมูลและแหล่งข้อมูล> โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด‑19)

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด‑19)

มีการรายงานพบการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 หรือ COVID-19 ครั้งแรกในช่วงปลายเดือนธันวาคม 2562 และมีการแพร่ระบาดไปทั่วโลก จนองค์การอนามัยโลก (WHO) ประกาศยกระดับให้เป็น “การระบาดใหญ่” (pandemic)

ประกาศ

เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

ประกาศ วันที่ 22 เมษายน 2564

ประกาศ วันที่ 29 มกราคม 2564

ประกาศ วันที่ 6 มกราคม 2564

ประกาศ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประกาศ วันที่ 3 ธันวาคม 2563

ประกาศ วันที่ 3 ธันวาคม 2563

ประกาศ วันที่ 3 ธันวาคม 2563

แถลงการณ์

เกี่ยวกับสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เนื่องด้วย ศบค. เริ่มผ่อนคลายมาตรการป้องกัน COVID-19 ในประเทศ ทั้งด้านการแบ่งพื้นที่เสี่ยงและด้านกิจกรรมต่างๆ  อีกทั้งทางโรงเรียนได้รับคำถามจากผู้ปกครองหลายท่าน เกี่ยวกับการเปิดเรียน  

ดังนั้น  โรงเรียนขอแจ้งข้อมูลเบื้องต้น สำหรับการเตรียมเปิดให้มาเรียนที่โรงเรียน ดังนี้

 • โรงเรียนเพลินพัฒนามีนโยบายอย่างไร
 • โรงเรียนจะเปิดตามประกาศจาก ศบค.และ กทม. ซึ่งขณะนี้ได้เตรียมความพร้อมในการมาโรงเรียนไว้ ดังนี้
 • 1. จัดการดูแลสถานที่และอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้สะอาดและปลอดจากเชื้อ COVID-19 ตามมาตรการของเขตทวีวัฒนา และกระทรวงสาธารณสุข
 • 2. แต่ละช่วงชั้นจัดเตรียมกิจกรรมการเรียนรู้ที่โรงเรียน
 • โรงเรียนจะมีมาตรการด้านวิถีชีวิตอย่างไร
 • ให้ความสำคัญกับการ “ ใ ส่ ห น้ า ก า ก อ น า มั ย ”  ดังนี้
 • 1. ทุกคนต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา ยกเว้น ขณะรับประทานอาหารและน้ำดื่ม
 • 2. หากพบนักเรียนที่กำกับตนเองให้ใส่หน้ากากอนามัย “ไม่ได้”  คุณครูจะ แ ย ก ใ ห้ อ ยู่ ใ น พื้ น ที่ เ ฉ พ า ะ จนกว่าผู้ปกครองจะมารับหลังเลิกเรียน  
 • 3. โรงเรียนจะติดต่อผู้ปกครองของนักเรียนในข้อ 2 เพื่อหาแนวทางความร่วมมือระหว่างบ้านและโรงเรียนเพื่อฝึกให้นักเรียนกำกับตนเองได้ตามวัย ซึ่งสำคัญมากต่ออนาคตของนักเรียนเอง 
 • หากผู้ปกครองยังไม่วางใจในสถานการณ์ของกรุงเทพฯ และยังไม่อยากให้นักเรียนมาโรงเรียนจะทำอย่างไร
 • กรณีที่นักเรียนไม่มาโรงเรียนด้วยเหตุนี้  โรงเรียนจะไม่นับเป็นวันขาดเรียน  โดยขอให้นักเรียนติดตามการเรียนรู้และทำงานที่ครูมอบหมายให้ตามแนวทางของแต่ละช่วงชั้น
 • โรงเรียนจะมีมาตรการลดค่าเทอมอย่างไร
 • ยังคงใช้หลักการเดิมที่ลดค่าเทอมครั้งก่อนหน้า

เนื่องด้วย ศบค. เริ่มผ่อนคลายมาตรการป้องกัน COVID-19 ในประเทศ ทั้งด้านการแบ่งพื้นที่เสี่ยงและด้านกิจกรรมต่างๆ  อีกทั้งทางโรงเรียนได้รับคำถามจากผู้ปกครองหลายท่าน เกี่ยวกับการเปิดเรียน  

ดังนั้น  โรงเรียนขอแจ้งข้อมูลเบื้องต้น สำหรับการเตรียมเปิดให้มาเรียนที่โรงเรียน ดังนี้

 • โรงเรียนจะเปิด 1 กพ.นี้หรือไม่
 • วันที่ 29 มค.นี้ ทาง ศบค. จะประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการเปิดโรงเรียน 
 • หากเปิดเรียน 1 กพ. จะมีมาตรการอย่างไร
 • ศบค.อาจมีมาตรการในแต่ละจังหวัด/พื้นที่แตกต่างกันตามระดับความเสี่ยงต่อการระบาดของ COVID-19
 • โรงเรียนเพลินพัฒนามีนโยบายอย่างไร
 • โรงเรียนจะเปิดตามประกาศจาก ศบค.และ กทม. ซึ่งขณะนี้ได้เตรียมความพร้อมในการมาโรงเรียนไว้ ดังนี้
 • 1. จัดการดูแลสถานที่และอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้สะอาดและปลอดจากเชื้อ COVID-19 ตามมาตรการของเขตทวีวัฒนา และกระทรวงสาธารณสุข
 • 2. แต่ละช่วงชั้นจัดเตรียมกิจกรรมการเรียนรู้ที่โรงเรียน
 • โรงเรียนจะมีมาตรการด้านวิถีชีวิตอย่างไร
 • ให้ความสำคัญกับการ “ ใ ส่ ห น้ า ก า ก อ น า มั ย ”  ดังนี้
 • 1. ทุกคนต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา ยกเว้น ขณะรับประทานอาหารและน้ำดื่ม
 • 2. หากพบนักเรียนที่กำกับตนเองให้ใส่หน้ากากอนามัย “ไม่ได้”  คุณครูจะ แ ย ก ใ ห้ อ ยู่ ใ น พื้ น ที่ เ ฉ พ า ะ จนกว่าผู้ปกครองจะมารับหลังเลิกเรียน  
 • 3. โรงเรียนจะติดต่อผู้ปกครองของนักเรียนในข้อ 2 เพื่อหาแนวทางความร่วมมือระหว่างบ้านและโรงเรียนเพื่อฝึกให้นักเรียนกำกับตนเองได้ตามวัย ซึ่งสำคัญมากต่ออนาคตของนักเรียนเอง 
 • หากผู้ปกครองยังไม่วางใจในสถานการณ์ของกรุงเทพฯ และยังไม่อยากให้นักเรียนมาโรงเรียนจะทำอย่างไร
 • กรณีที่นักเรียนไม่มาโรงเรียนด้วยเหตุนี้  โรงเรียนจะไม่นับเป็นวันขาดเรียน  โดยขอให้นักเรียนติดตามการเรียนรู้และทำงานที่ครูมอบหมายให้ตามแนวทางของแต่ละช่วงชั้น
 • โรงเรียนจะมีมาตรการลดค่าเทอมอย่างไร
 • ยังคงใช้หลักการเดิมที่ลดค่าเทอมครั้งก่อนหน้า

การพาลูกเล็กทำกิจกรรมในแต่ละวันกับการฝึก Resilience

รองศาสตราจารย์นายแพทย์วีระศักดิ์ ชลไชยะ หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัยพัฒนาศักยภาพเด็กไทย ได้มาให้ความรู้กับผู้ปกครองในเรื่อง การพาลูกเล็กทำกิจกรรมในแต่ละวันกับการฝึก Resilience

เมนูสุดพิเศษ HBLC อนุบาล 1

พาไปชมความน่ารักกับกิจกรรม HBLC ของน้อง อ.1 ที่เน้นส่งเสริมสายสัมพันธ์ในครอบครัวได้ใช้เวลาร่วมกัน

สนามใหม่ในโรงเรียนเพลินพัฒนา (ลาน P5)

“เด็กของเราต้องเติบโต มีความคิดที่เปิดกว้าง ให้หัวใจที่อ่อนโยน อยู่กับกายที่แข็งแกร่งอย่างมีความสุข” เตรียมร่างกายให้พร้อมมาออกกำลังกายต้านโควิดกันเถอะ

เราจะผ่านวิกฤตของมนุษยชาติครั้งนี้ไปแบบไหน

การระบาดรอบใหม่ในครั้งนี้เปรียบเหมือนการสอบกลางภาค เป็นการประเมินว่าบทเรียน “lockdown” ครั้งแรกของทุกคนนั้น เราและเด็กๆของเราได้ความรู้ ความสามารถ อะไรเพิ่มขึ้นบ้าง ได้มองแง่มุมของชีวิตและสังคมต่างจากเดิมอย่างไร

จากนักเรียนกว่า 1,300 คน  เราพบว่าส่วนใหญ่ปรับตัวได้ดีกว่ารอบแรก  แต่โรคระบาดนี้ยังไม่ผ่านไป เรามาได้เพียงครึ่งค่อนทางเท่านั้น  ดังนั้นเรายังมีโอกาสทำได้ดีกว่านี้ 

ขอเชิญชวนให้ผู้ปกครองลองใช้ check list นี้ ว่าวันนี้เด็กของเราทำได้แค่ไหนเมื่อเทียบกับเป้าหมายในอนาคตที่เราอยากเห็น 

 1. เกี่ยวกับ COVID-19 เช่น
  1. COVID-19 คืออะไร มันส่งผลต่อร่างกายเราอย่างไร
  2. มีลักษณะนิสัยในการป้องกันตนเองและครอบครัวอย่างไร
  3. มีความเห็นเกี่ยวกับนโยบายและมาตรการของประเทศไทย เทียบกับต่างประเทศอย่างไร
 1. เกี่ยวกับ “การเรียนรู้” ในบริบทและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง เช่น
  1. การปรับอารมณ์ และคลี่คลายอารมณ์ที่เป็นตัวกวน
  2. การกำกับตนเอง และการฟัง
  3. ความรับผิดชอบ
 1. เกี่ยวกับ “ทักษะและความสามารถใหม่ๆ”
  1. การแก้ปัญหาด้วยตนเอง
  2. ทักษะในงานบ้าน และ/หรือ กิจการของครอบครัว
 1. เกี่ยวกับ “ความเป็นผู้นำ” เช่น
  1. การใส่ใจและเข้าใจคนอื่น
  2. การสื่อสารที่สร้างความร่วมมือได้
  3. การทำงานเป็นทีมกับคนที่ไม่คุ้นเคย
 1. เกี่ยวกับการเป็นผู้มีความสุขอย่างยั่งยืน
  1. การรับรู้ปัญหา และการมีบทบาทในครอบครัว
  2. นิสัยและความคุ้นชินใหม่ๆ ที่มีประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น
  3. การให้ความช่วยเหลือผู้อื่นในช่วงที่ผ่านมา

และขอแสดงความเป็นห่วงนักเรียนที่ยังปรับตัวไม่ได้ หรือที่หนักกว่านั้นคือกลุ่มที่มีพัฒนาการถดถอย ขอให้ผู้ปกครองสอบทานลูกหลานและประสานงานกับโรงเรียนโดยไม่รอช้า เพื่อร่วมมือกันหาวิธีช่วยเหลือเด็กๆเป็นรายบุคคลต่อไป  เพราะหน้าต่างแห่งโอกาสค่อยๆปิดลงตามวันและเวลาที่ผ่านไป

โลกเปลี่ยนเร็วขึ้น ในการทำงานเราต้องการเครื่องมือและทักษะใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิผล  ในการทำธุรกิจเรามักมองหาช่องทางและโอกาสใหม่ๆเพื่อความอยู่รอด  หากเราเจ็บป่วยเราต้องการนวัตกรรมสำหรับการรักษา  แต่ในแวดวงการศึกษามักพบว่าเรากลับยึดติดกับสิ่งเดิมๆ และรู้สึกไม่มั่นใจหากจะทิ้งบางอย่างเพื่อเติมความรู้และทักษะใหม่ๆ  โรงเรียนจึงขอเชิญชวนผู้ปกครองมองไปข้างหน้าและร่วมกันพานักเรียนก้าวเดินสู่เป้าหมายในอนาคตไปด้วยกัน

“Begin with the end in mind” 
“จงเริ่มต้นที่จุดหมายสุดท้ายในใจตน”

Stephen Covey

การสื่อสารระหว่างบ้านและโรงเรียน

หลักสูตร 8 วันกับวิธีการรับมือกับปัญหาสุขภาพจิตในช่วงระยะเวลาโควิด

รับคำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพจิตของคุณและวิธีการช่วยเหลือผู้อื่นในช่วงเวลานี้

แบบคัดกรองความกังวงต่อไวรัสโควิด-19

ทำแบบสำรวจจากกรมสุขภาพจิตเพื่อตรวจสอบความเครียดและความกังวลจาก COVID-19

ศูนย์ข้อมูล COVID-19 (ศบค.)

Center for COVID-19 Situation Administration (CCSA)

Scan & Go ต้านโควิด by Siriraj

ติดตามการเดินทางของคุณ โดยระบบจะบันทึกการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ ในช่วง 14 วัน

Google Map Timeline

ให้ Google Map บันทึกการเดินทางของคุณ (Tracking) โดยอัตโนมัติ

Exposure Notification

Using technology to help public health authorities fight COVID‑19

ปกป้องตนเองและคนรอบตัวโดยการหาข้อมูลและปฏิบัติตามข้อควรระวังที่เหมาะสม
รวมถึงปฏิบัติตามคำแนะนำจากหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่

วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 

ล้างมือบ่อยๆ โดยใช้สบู่และน้ำ หรือเจลล้างมือที่มีส่วนผสมหลักเป็นแอลกอฮอล์  
• รักษาระยะห่างที่ปลอดภัยจากผู้ที่ไอหรือจาม  
• สวมหน้ากากอนามัยเมื่อเว้นระยะห่างไม่ได้  
• ไม่สัมผัสตา จมูก หรือ ปาก  
• ปิดจมูกและปากด้วยข้อพับด้านในข้อศอกหรือกระดาษชำระเมื่อไอหรือจาม  
• เก็บตัวอยู่บ้านเมื่อรู้สึกไม่สบาย  
• หากมีไข้ ไอ และหายใจลำบากโปรดไปพบแพทย์ 

โปรดติดต่อล่วงหน้าเพื่อที่ผู้ให้บริการด้านสุขภาพจะแนะนำให้คุณไปยังสถานพยาบาลที่ถูกต้องได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งจะช่วยปกป้องคุณ รวมถึงป้องกันการแพร่กระจายของไวรัสและการติดเชื้ออื่นๆ 

หน้ากากอนามัย 

หน้ากากอนามัยช่วยป้องกันไม่ให้ผู้ที่สวมแพร่กระจายไวรัสไปยังผู้อื่น อย่างไรก็ตาม หน้ากากอนามัยเพียงอย่างเดียวป้องกันเชื้อโควิด-19 ไม่ได้ จึงควรรักษาระยะห่างและหมั่นทำความสะอาดของมือร่วมด้วย รวมถึงปฏิบัติตามคำแนะนำจากหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่

สารจาก คุณ ทนง โชติสรยุทธ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนเพลินพัฒนา ขอความร่วมมือ covid-19 26 มีค 63

วันที่ 26 มีนาคม 2563

โรงเรียนเพลินพัฒนาร่วมใส่ใจดูแลกันและกันในสถานการณ์ covid 19 …. ในช่วงนี้คุณครูและบุคลากรส่วนใหญ่ต่างปรับแผนทำงานที่บ้าน และบางส่วนที่มีความจำเป็นต้องเข้ามาทำงานที่โรงเรียน ขอความร่วมมือให้งดการเดินทางโดยระบบขนส่งสาธารณะทุกประเภท และขอให้เดินทางโดยพาหนะส่วนตัว หรือเดินทางมาพร้อมกับเพื่อนร่วมงานที่มีพาหนะส่วนตัว หากไม่สะดวกตามวิธีดังกล่าวโรงเรียนได้จัดรถรับ – ส่ง ถึงที่พัก หรืออาจพักค้างคืนที่โรงเรียนได้ตามความเหมาะสม

ในระหว่างวันหยุดครูในช่วงปิดภาคฤดูร้อน ขอให้คุณครูและบุคลากรทั้งหมด “งด” การเดินทางไปยังจังหวัดอื่นๆ โดยเด็ดขาดเพื่อป้องกันการกระจายของเชื้อไวรัส COVID – 19 ตามนโยบายของรัฐโดยให้คำนึงถึงเหตุผลดังนี้

เราอาจจะเป็นผู้นำเชื้อไวรัสกระจายออกสู่พื้นที่ต่างจังหวัดเนื่องจากเราอาศัยในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลที่เป็นแหล่งแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสที่มีจำนวนมากที่สุดในขณะนี้

การเดินทางโดยระบบขนส่งมวลชนที่มีผู้คนหลากหลายในพื้นที่ปิด จะเป็นการเพิ่มความเสี่ยงในการรับเชื้อไวรัสที่กำลังมีการแพร่ระบาดในวงกว้าง

โรงเรียนเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและพร้อมที่จะกำหนดแนวทาง มาตรการและนโยบายในการดำเนินการต่างๆ โดยให้ความสำคัญสูงสุดกับการดูแลและให้ความช่วยเหลือคุณครูและบุคลากรทุกคน ตลอดจนให้ความร่วมมือกับภาครัฐและองค์กรต่างๆอย่างเต็มกำลังเพื่อร่วมฝ่าฝันและผ่านพ้นสถานการณ์ยากลำบากนี้ไปด้วยกันได้อย่างดีที่สุด