มาตรการป้องกัน

มาตรการป้องกัน
และรองรับการจัดการเรียนการสอน

ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19

โรงเรียนเพลินพัฒนา ได้รับอนุญาตใช้อาคารหรือสถานที่ เพื่อจัดการเรียนการสอนได้
ตามมติคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2564

อ่านฉบับเต็ม