Primary school_(2)

ประถมปลาย
ช่วงชั้น 2

“สืบค้นในวัยประถม”


ข่าวช่วงชั้นประถมปลาย

ความเพียรของ “ครูนัท”

ไม่ว่าจะกี่ปีผ่านไปในรั้วเพลินพัฒนาสิ่งหนึ่งที่สัมผัสและรับรู้ได้คือความมุ่งมั่น ตั้งใจของคุณครูที่ไม่เคยหยุดพัฒนา

ชื่นใจได้…เรียนรู้ ช่วงชั้นที่ 2 ภาคเรียนวิริยะ 2563

ธีมงานชื่นใจได้เรียนรู้ช่วงชั้นที่ 2 ในภาคเรียนวิริยะ 2563 นี้ คุณครูมีโจทย์ให้เด็กๆ “ถอดการเรียนรู้ของตนเองผ่านโครงงานวิจัยประจำภาค”

ดาวเรืองยังเรืองรองปีที่ 4

คณะครู นักเรียน ร่วมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

สัมผัสจิตวิญญาณบรรพบุรุษไทย

หน่วยวิชาที่เด็ก ๆ แต่ละรุ่น ได้มีโอกาสผ่านประสบการณ์ ในการสัมผัสกับจิตวิญญาณของบรรพบุรุษไทย ด้วยกิจกรรมเรียนรู้นานารูปแบบที่ได้ออกแบบไว้

โรงเรียนเพลินพัฒนาตั้งใจออกแบบทุกหน่วยวิชา

เพื่อสร้างหนทางให้ผู้เรียนได้เข้าสู่กระบวนการเรียนรู้และมีพัฒนาการชีวิตที่งอกงาม สมวัย

ทุกๆ หน่วยวิชาจึงต้องสร้างทั้งความรู้ ความคิด ทักษะ และสมรรถภาพต่างๆ ให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนอย่างเพียงพอ ต่อการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นไป สามารถจัดการกับปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงวัยได้อย่างถูกต้องดีงาม ตลอดจนคำนึงถึงความเชื่อมโยงระหว่างวิชาต่างๆ อย่างเป็นเอกภาพ เพื่อก่อเกิดการพัฒนาแบบพหุปัญญาในมิติที่กว้างขวางขึ้นกับผู้เรียน โดยการเชื่อมโยงการเรียนรู้สู่การประยุกต์ใช้ในการงาน และในชีวิตประจำวันอยู่เสมอ ซึ้งประกอบด้วยกลุ่มวิชาดังต่อไปนี้
  • กลุ่มวิชาแม่บท
  • กลุ่มวิชาพื้นฐาน
  • กลุ่มวิชาประยุกต์

กลุ่มวิชา

กลุ่มวิชาแม่บท

กลุ่มวิชาที่เป็นรากฐานการรับรู้โลกของมนุษย์ผ่านผัสสะ ก่อเกิดเป็นอารมณ์ ความรู้สึก นึก คิด และอุปนิสัยส่วนลึกของผู้เรียนขึ้น โดยอาศัยการเรียนรู้ที่ใช้ร่างกายเป็นหลัก ประกอบด้วย หน่วยวิชากีฬา หน่วยวิชาแสนภาษา หน่วยวิชาดนตรีชีวิต

หน่วยวิชากีฬา

คือ การฝึกมนุษย์ทั้งด้านร่างกายและจิตใจให้มีความสมบูรณ์ เป็นการบูรณาการทั้งการใช้ร่างกาย ประสาทสัมผัส อารมณ์ความรู้สึก นึก คิด ปฏิภาณ คุณธรรม และจริยธรรม อย่างเป็นเอกภาพ โดยมีเป้าหมายการพัฒนาที่ไม่ใช่เพียงร่างกาย แต่มุ่งใช้กีฬาพัฒนาตนเพื่อยกระดับจิตใจ โดยเน้นกีฬาที่มีลักษณะเป็นทีม ใช้ความอดทนสูง และก่อให้เกิดการเรียนรู้ความมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และการสร้างทักษะการเอาชีวิตรอดทางน้ำด้วยหลักสูตร Survival Swimming

No posts


หน่วยวิชาแสนภาษาและดนตรีชีวิต

คือ การพัฒนาศักยภาพในการสื่อสารที่ไม่ใช่ภาษาพูดและภาษาเขียน ผ่านกระบวนการฝึกฝน และพัฒนาระบบประสาทสัมผัสทุกชนิด แล้วเชื่อมโยงประสบการณ์ ประสานศาสตร์แห่งศิลป์ อันได้แก่ จิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม นาฏกรรม ดนตรี  ขับร้อง และวรรณศิลป์ สู่การตีความหมายของอารมณ์ ความรู้สึก ความคิด จินตนาการ ศรัทธาและความเชื่อ อย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเป็นผู้สร้างสรรค์ และเป็นผู้ชื่นชมงานศิลป์ได้อย่างเข้าใจความงามจนก่อเกิดสุนทรียะและคุณค่า ข้ามกรอบของสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่าง และนำมาประยุกต์ใช้ในวิถีชีวิตประจำวันได้

No posts

กลุ่มวิชาประยุกต์

เป็นกลุ่มวิชาความรู้ในประเด็นเฉพาะอันหลากหลาย ซึ่งต้องอาศัยสมรรถนะในกลุ่มวิชาแม่บท และกลุ่มวิชาพื้นฐาน เป็นรากฐานสำคัญในการสร้างการเรียนรู้ขึ้น จึงมีลักษณะเป็นการต่อยอดขึ้นจากกลุ่มวิชาแม่บท และกลุ่มวิชาพื้นฐาน ประกอบด้วย หน่วยวิชามานุษกับโลก หน่วยวิชาธรรมชาติศึกษาและประยุกต์วิทยา หน่วยวิชามานุษและสังคมศึกษา หน่วยวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี

หน่วยวิชามานุษกับโลก

คือ การมองความสัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติ เทคโนโลยี และสังคมมนุษย์ จากปรากฏการณ์เชิงประจักษ์ที่พบเห็นได้ เป็นการบูรณาการเนื้อหาของวิชาวิทยาศาสตร์และสังคมศึกษา ด้วยการเรียนรู้แบบสงสัย สืบสอบ สร้างสรรค์ สามารถนำหลักการเรียนรู้เชิงคิดวิเคราะห์มาใช้ในการสืบค้น พัฒนาความคิดเชิงระบบ และสร้างความรู้ความเข้าใจที่ก่อให้เกิดสำนึก และวิธีปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อการอยู่ร่วมกันในโลกอย่างเกื้อกูล เพื่อนำไปสู่การทำความรู้จัก และการสร้างสรรค์วิถีทางของการมีชีวิตอยู่บนโลกนี้ร่วมกันอย่างสมดุลตามสมควรแก่วัยของผู้เรียน

No posts


หน่วยวิชามานุษและสังคมศึกษา

คือ การนำเอาเนื้อหาสาระของวิชาสังคมศึกษาที่หลากหลาย มาจัดกลุ่มภายใต้หลักคิดของสังคมวิทยา-มานุษยวิทยา ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ เพื่อเปิดโลกทัศน์สู่การเรียนรู้สิ่งใหม่ เกิดวิธีคิดใหม่ ควบคู่ไปกับการสร้างทัศนคติและการปลูกฝังศีลธรรมที่ถูกต้อง ดีงาม ลงไปในวิถีชีวิตที่จะส่งผลต่อพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันในสังคม ตลอดจนการเรียนรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีต ปัจจุบัน และการคาดการณ์อนาคตข้างหน้าว่าการกระทำต่างๆ ของมนุษย์ล้วนมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันทั้งสิ้น เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักถึงความสำคัญของตนว่าตัวเขาคือส่วนหนึ่งของห้วงเวลา ดังนั้นการกระทำของเขาในปัจจุบันจะส่งผลต่อห้วงเวลาต่อไป ทั้งในส่วนของผลที่จะเกิดขึ้นแก่ตนและสังคม

No posts


หน่วยวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี

คือ การนำผู้เรียนเข้าสู่ชีวิตจริง โดยเรียนรู้ไปบนการงานจริงที่ก่อประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น เพื่อให้เกิดความสามารถในการสร้างความรู้จากการลงมือปฏิบัติ เกิดทักษะในการทำงาน รู้จักการใช้เครื่องมือและทรัพยากรที่จะก่อให้เกิดการงานในลักษณะต่างๆ ด้วยตนเอง มีทักษะในการแก้ปัญหา การบริหารจัดการทรัพยากรอย่างเหมาะสมและรู้คุณค่า ได้คิด ได้ทำ ในสิ่งที่สามารถใช้เป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต

No posts

กลุ่มวิชาพื้นฐาน

เป็นกลุ่มวิชาที่เป็นพื้นฐานของการฟัง พูด อ่าน เขียน คิด และรู้สึก ผ่านระบบสัญลักษณ์อย่างมีระเบียบแบบแผน หรือมีไวยากรณ์ที่ละเอียดซับซ้อน และค่อนข้างแน่นอน ดังนั้นจึงเป็นพื้นฐานการเรียนรู้สิ่งต่างๆ อีกมากมาย และมีลักษณะเป็นการต่อยอดขึ้นจากกลุ่มวิชาแม่บท ประกอบด้วย หน่วยวิชาภูมิปัญญาภาษาไทย หน่วยวิชา ESL (English as a Second Language) หน่วยวิชาคณิตศาสตร์ หน่วยวิชาจินตทัศน์

หน่วยวิชาภูมิปัญญาภาษาไทย

คือ การเรียนรู้เพื่อวางรากฐานภาษาแม่ให้มั่นคงแข็งแรง และเปิดประตูนำผู้เรียนสู่ภูมิปัญญาของวัฒนธรรมไทย โดยมีภาษาไทยเป็นแกนหลักในการเรียนรู้ เป็นเครื่องมือฝึกฝนทั้งทักษะภาษาและพัฒนาไหวพริบปฏิภาณ ให้ผู้เรียนเกิดความสามารถในการเชื่อมโยงโลกภายในของแต่ละบุคคลเข้ากับโลกภายนอก และโลกภายในของคนอื่นๆ ทั้งในอดีต ปัจจุบัน อนาคต นับเป็นการเรียนรู้มรดกทางวัฒนธรรมและศิลปวิทยาการต่างๆ ที่มีอยู่ในโลก ช่วยให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการประยุกต์ ปรับปรุง และสร้างสรรค์ความรู้ ความสามารถใหม่ๆ ได้ด้วยตนเอง


หน่วยวิชา ESL (English as a Second Language)

คือ การเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองต่อจากภาษาแม่ อย่างมีความลึกซึ้งและมีประสิทธิผล เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมที่เอื้อให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน และคิดวิเคราะห์ในรูปของโครงงาน และการนำภาษาอังกฤษไปพัฒนาการเรียนรู้ในศาสตร์ต่างๆ ที่มีความสนใจ

No posts


หน่วยวิชาคณิตศาสตร์

คือ เครื่องมือของการคิดและการแก้ปัญหาที่ต้องการความแม่นยำ มีลักษณะเป็นภาษาสำหรับความคิดเชิงเหตุผลที่ใช้ระบบสัญลักษณ์ รูปทรง และตัวเลข ผ่านกระบวนการทางเหตุผลที่แจกแจงเป็นลำดับสืบเนื่อง เพื่อมุ่งหมายหาคำตอบที่แน่นอนให้ถึงที่สุด หรือคาดคะเน คาดเดาเหตุผลของสิ่งที่ต้องการศึกษาให้แม่นยำที่สุดเท่าที่เหตุผลและระบบสัญลักษณ์จะสามารถให้ได้

No posts

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กิจกรรมเสริมการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนามนุษย์อย่างเป็นองค์รวม ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม ตลอดจนปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกของการทำประโยชน์เพื่อสังคมส่วนรวม ประกอบด้วย กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมชมรม กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี และกิจกรรมจิตอาสา

แนะแนว

กิจกรรมหลักที่จัดควบคู่ไปกับการเรียนการสอน ในลักษณะของกิจกรรมการเรียนรู้ การให้บริการข้อมูล การให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล ตลอดจนการติดตามผลและการวิจัย โดยมุ่งส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ ให้ผู้เรียนรู้จักตนเอง สามารถคิดตัดสินใจ คิดแก้ปัญหา กำหนดเป้าหมาย วางแผนชีวิตทั้งด้านการเรียนและอาชีพ นอกจากนี้ยังช่วยให้ครูรู้จักและเข้าใจผู้เรียน ทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยเหลือและให้คำปรึกษาแก่ผู้ปกครองในการมีส่วนร่วมพัฒนาผู้เรียน

No posts

เพลินรับอรุณ

เพลินรับอรุณ

เป็นกิจกรรมแรกของทุกๆ วัน ให้เด็กได้มีพื้นที่ เวลาในการจัดการอารมณ์ความรู้สึกเพื่อสร้างความพร้อมของการเรียนรู้ในแต่ละวัน และมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับบุคคล สถานที่ พร้อมจัดระเบียบร่างกายให้ตื่นตัวและพร้อมเรียนรู้ ลักษณะกิจกรรม มีกิจกรรมเล่นตามมุม เด็กจะฝึกทักษะผ่านอุปกรณ์ที่ช่วยเสริมกล้ามเนื้อมัดเล็ก มัดใหญ่ และสมาธิการจดจ่อ รวมทั้งกิจกรรมกลุ่มใหญ่ที่เน้นความงาม และความสงบ

แนวคิดการจัด 4 ภาคเรียน

ดูเพิ่มเติม

นำหลักธรรมสร้างวิถีการเรียนรู้
การจัดแบ่งช่วงเวลาในแต่ละปีการศึกษา
โรงเรียนเพลินพัฒนาจัดเวลาให้นักเรียนได้มีการเรียนรู้ 40 สัปดาห์ใน 1 ปีการศึกษา 

ปีการศึกษาออกเป็น 4 ภาค ภาคละ 10 สัปดาห์ ซึ่งมีชื่อภาคและช่วงเวลาเปิด-ปิดภาคดังนี้

ภาคที่ 1 : ภาคฉันทะ

จะเปิดราวต้นสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนพฤษภาคม และปิดราวสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนกรกฎาคม

ประมาณ 12 พฤษภาคม – 18 กรกฎาคม

ภาคที่ 2 : ภาควิริยะ

จะเปิดราวสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกรกฎาคม และปิดราวต้นเดือนตุลาคม

ประมาณ 24 กรกฎาคม – 3 ตุลาคม

ภาคที่ 3 : ภาคจิตตะ

จะเปิดราวสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนตุลาคม และปิดราวสัปดาห์สุดท้ายของเดือนธันวาคม

ประมาณ 20 ตุลาคม – 26 ธันวาคม

ภาคที่ 4 : ภาควิมังสา

จะเปิดราวสัปดาห์ที่ 1 หรือ 2 ของเดือนมกราคม และปิดราวกลางเดือนมีนาคม 

ประมาณ 5 มกราคม – 15 มีนาคม