หลักฐานทางการศึกษา

  • หลักฐานทางการศึกษา

ใบรับรองผลการเรียน

(ไทยและอังกฤษ)

ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)

(ไทยและอังกฤษ)

หนังสือรับรองขอ VISA

(อังกฤษ)


  • ขั้นตอนการย้ายสถานศึกษา