positive parenting “parent as a coach” รอบประถม

positive Papenting workshop 202
Parent as a Coach
พาลูกก้าวข้ามความท้าทาย…ตอน
สู่เป้าหมายในโลกที่ไม่เหมือนเดิม
โดย : ส.คลินิก พญ.วินัดดา ปียะศิลป์

ส่วนสื่อสารองค์กร

18 มกราคม 2565

Positive Parenting “Positive Feedback

Feedback อย่างไรให้เด็กพัฒนาและความภูมิใจตนเองถ้อยคำ-น้ำเสียง ภาษากาย ของผู้ใหญ่ที่ปรารถนาจะให้เด็กได้ดี
จะส่งผลต่อพัฒนาการ บุคลิกภาพ และสภาวะอารมณ์ของเด็ก

ส่วนสื่อสารองค์กร

7 มกราคม 2565

สอนเสวนาสู่การเรียนรู้เชิงรุก

หนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นเพื่อชี้แนวทางจัดการเรียนรู้แบบที่เรียกว่า active learning หรือการเรียนรู้เชิงรุก

ส่วนสื่อสารองค์กร

28 ธันวาคม 2564

Mini Hackathon

มาแล้ว !!! Mini Hackathon
ศูนย์ระดับภูมิภาค ว่าด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความยั่งยืน (Regional Centre for Sufficiency Economy Philosophy for Sustainability :SEPS)

ส่วนสื่อสารองค์กร

23 ธันวาคม 2564

ส่วนสื่อสารองค์กร

9 ธันวาคม 2564

เปิดบ้าน…การเรียนรู้ช่วงชั้นอนุบาล

ขอเชิญร่วมงาน Open House
เปิดบ้านการเรียนรู้ ช่วงชั้นอนุบาล
สำหรับปีการศึกษา 2566

ส่วนสื่อสารองค์กร

9 ธันวาคม 2564

ส่งต่อมรดกทางปัญญา

เพราะ… สิ่งที่ท่านทำให้พวกเราได้ดู ได้รู้ ได้เห็น ได้สัมผัสนั้นยิ่งใหญ่เกินกว่าจะเรียกแค่ว่า “ความรู้” มากเกินกว่าจะบอกแค่ว่า “เข้าใจ” สิ่งที่พวกเรารู้สึกลึกๆ เข้าไปในหัวจิตและหัวใจ มีความ “ลึกซึ้ง”

ส่วนสื่อสารองค์กร

8 ธันวาคม 2564

เมื่อผู้บริหารต้องนำทุกวิกฤตการณ์ เรียนรู้ทักษะอารมณ์สังคม

EDUCA Online Festival 2021
งานเทศกาลมหกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 14 เมื่อผู้บริหารต้องนำทุกวิกฤตการณ์ เรียนรู้ทักษะอารมณ์สังคม

ส่วนสื่อสารองค์กร

10 ตุลาคม 2564

ส่วนสื่อสารองค์กร

8 ตุลาคม 2564

เตรียมความพร้อมก่อนรับวัคซีน SINOPHARM

เตรียมความพร้อมก่อนรับวัคซีน SINOPHARM
สำหรับนักเรียนเพลินพัฒนา อายุ 10 – 18 ปี
รับวัคซีนวันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564

ส่วนสื่อสารองค์กร

1 ตุลาคม 2564

“Homeroom On site & Online

ขอเเชิญร่วมฟังเสวนาออนไลน์ของทีมคุณครูฝ่ายมัธยม โรงเรียนเพลินพัฒนา ร่วมจัดหลักสูตร เรื่อง “Homeroom On site & Online เพื่อเสริมสร้างฐานกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา”

ส่วนสื่อสารองค์กร

15 สิงหาคม 2564

ขอเชิญชวนผู้ปกครอง และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม Design Thinking Workshop

ชวนมาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และทำความรู้จักเกี่ยวกับกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่สำคัญในศตวรรตที่ 21

ส่วนสื่อสารองค์กร

9 สิงหาคม 2564
1 2 4