ส่วนสื่อสารองค์กร

7 มิถุนายน 2565

ส่วนสื่อสารองค์กร

20 เมษายน 2565

ส่วนสื่อสารองค์กร

11 เมษายน 2565

การเปิดการเรียนการสอนแบบ On-site ในสถานการณ์โควิด -19

โรงเรียนเพลินพัฒนา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกาาเอกชน โรงเรียนต้นแบบการเรียนการสอนแบบ On-site ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19

ส่วนสื่อสารองค์กร

15 มีนาคม 2565

ส่วนสื่อสารองค์กร

7 มีนาคม 2565

positive parenting “parent as a coach” รอบประถม

positive Papenting workshop 202
Parent as a Coach
พาลูกก้าวข้ามความท้าทาย…ตอน
สู่เป้าหมายในโลกที่ไม่เหมือนเดิม
โดย : ส.คลินิก พญ.วินัดดา ปียะศิลป์

ส่วนสื่อสารองค์กร

18 มกราคม 2565

พลังครูยุคใหม่ สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากล

โรงเรียนเพลินพัฒนาได้มีส่วนร่วมในหลักสูตรพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาภายใต้แนวคิด “พลังครูยุคใหม่ สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากล”

ส่วนสื่อสารองค์กร

16 มกราคม 2565

Positive Parenting “Positive Feedback

Feedback อย่างไรให้เด็กพัฒนาและความภูมิใจตนเองถ้อยคำ-น้ำเสียง ภาษากาย ของผู้ใหญ่ที่ปรารถนาจะให้เด็กได้ดี
จะส่งผลต่อพัฒนาการ บุคลิกภาพ และสภาวะอารมณ์ของเด็ก

ส่วนสื่อสารองค์กร

7 มกราคม 2565

สอนเสวนาสู่การเรียนรู้เชิงรุก

หนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นเพื่อชี้แนวทางจัดการเรียนรู้แบบที่เรียกว่า active learning หรือการเรียนรู้เชิงรุก

ส่วนสื่อสารองค์กร

28 ธันวาคม 2564

Mini Hackathon

มาแล้ว !!! Mini Hackathon
ศูนย์ระดับภูมิภาค ว่าด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความยั่งยืน (Regional Centre for Sufficiency Economy Philosophy for Sustainability :SEPS)

ส่วนสื่อสารองค์กร

23 ธันวาคม 2564

ส่วนสื่อสารองค์กร

9 ธันวาคม 2564

เปิดบ้าน…การเรียนรู้ช่วงชั้นอนุบาล

ขอเชิญร่วมงาน Open House
เปิดบ้านการเรียนรู้ ช่วงชั้นอนุบาล
สำหรับปีการศึกษา 2566

ส่วนสื่อสารองค์กร

9 ธันวาคม 2564
1 2 5