ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์

30 สิงหาคม 2565

ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์

11 มิถุนายน 2564

ผลสอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2563

ผลสอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาปีการศึกษา 2563
(ของนักเรียนชั้น 12 รุ่นที่ 11 ปีการศึกษา 2562)

โรงเรียนเพลินพัฒนา

4 กันยายน 2563

ผลสอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2562

ผลสอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาปีการศึกษา 2562
(ของนักเรียนชั้น 12 รุ่นที่ 10 ปีการศึกษา 2561)

ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์

10 สิงหาคม 2562

ผลสอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2561

ผลสอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาปีการศึกษา 2561
(ของนักเรียนชั้น 12 รุ่นที่ 9 ปีการศึกษา 2560)

ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์

1 สิงหาคม 2561

ผลสอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2560

ผลสอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาปีการศึกษา 2560
(ของนักเรียนชั้น 12 รุ่นที่ 8 ปีการศึกษา 2559)

ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์

1 สิงหาคม 2560

ผลสอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2559

ผลสอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาปีการศึกษา 2559
(ของนักเรียนชั้น 12 รุ่นที่ 7 ปีการศึกษา 2558)

ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์

1 สิงหาคม 2559

ผลสอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2558

ผลสอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาปีการศึกษา 2558
(ของนักเรียนชั้น 12 รุ่นที่ 6 ปีการศึกษา 2557)

ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์

1 สิงหาคม 2558

ผลสอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557

ผลสอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาปีการศึกษา 2557
(ของนักเรียนชั้น 12 รุ่นที่ 5 ปีการศึกษา 2556)

ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์

1 กรกฎาคม 2557

ผลสอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2556

ผลสอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาปีการศึกษา 2556
(ของนักเรียนชั้น 12 รุ่นที่ 4 ปีการศึกษา 2555)

ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์

10 พฤษภาคม 2556

ผลสอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2555

ผลสอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาปีการศึกษา 2555
(ของนักเรียนชั้น 12 รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2554)

ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์

10 พฤษภาคม 2555

ผลสอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2554

ผลสอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาปีการศึกษา 2554
(ของนักเรียนชั้น 12 รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2553]

ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์

18 พฤษภาคม 2554
1 2