Mini Hackathon : Co-Create CHANGING- UP for Sustainable World ครั้งที่1

เชิญชวนนักเรียนมัธยม ชั้น 9 – 12 ที่กล้าก้าวออกจาก Comfort zone เพื่อพบกับศักยภาพใหม่ของตัวเองและผองเพื่อน  ชวนกันตั้งทีมละมาฝึกการเป็น Start – Up ผ่านกระบวนการ Design Thinking

ส่วนสื่อสารองค์กร

25 กุมภาพันธ์ 2565

Parent as a Coach (รอบมัธยม)

ในความเป็นจริง ชีวิตมีความเสี่ยงอยู่แล้ว แต่โควิดทำให้เรามองเห็นความเสี่ยงชัดเจนมากยิ่งขึ้น สถานการณ์โควิดในโรงเรียนต้องอาศัยทีมเวิร์คระหว่างครู นักเรียน และผู้ปกครอง การพัฒนาเด็กเองก็เช่นเดียวกัน

ส่วนสื่อสารองค์กร

23 กุมภาพันธ์ 2565

ส่วนสื่อสารองค์กร

16 กุมภาพันธ์ 2565

ส่วนสื่อสารองค์กร

16 กุมภาพันธ์ 2565

positive parenting “parent as a coach” รอบประถม

positive Papenting workshop 202
Parent as a Coach
พาลูกก้าวข้ามความท้าทาย…ตอน
สู่เป้าหมายในโลกที่ไม่เหมือนเดิม
โดย : ส.คลินิก พญ.วินัดดา ปียะศิลป์

ส่วนสื่อสารองค์กร

18 มกราคม 2565

ส่วนสื่อสารองค์กร

9 ธันวาคม 2564

ส่วนสื่อสารองค์กร

16 สิงหาคม 2564

ส่วนสื่อสารองค์กร

9 สิงหาคม 2564

กิจกรรมพิเศษชั้น 6 : บ้านขุนสมุทรจีน…แผ่นดินที่หายไป

“บ้านขุนสมุทรจีน …แผ่นดินที่หายไป” กิจกรรมพิเศษของเด็กๆ ชั้น 6 เมื่อ 17 ธันวาคม 2563 ถูกจัดขึ้นภายในโรงเรียนโดยแบ่งเป็นฐานต่างๆ และมีคุณครูอยู่ประจำฐานชวนคิด ชวนคุย

ส่วนสื่อสารองค์กร

22 ธันวาคม 2563

ปฏิบัติธรรม ครั้งที่ ๗

โรงเรียนเพลินพัฒนาร่วมกับผู้ปกครอง จัดปฏิบัติธรรม
ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมีพระอาจารย์สุกัน สุขาโต และคณะจากศูนย์วิปัสสนาไร่เชิญตะวัน จังหวัดเชียงราย
วันเสาร์ที่ ๑๙ – อาทิตย์ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖ต

รวิพรรณ พึ่งคล้ำ

10 พฤศจิกายน 2563

ตรวจมะเร็งเต้านมโดยมูลนิธิถันยรักษ์

โรงเรียนเพลินพัฒนา ขอเรียนชิญคุณครูและบุคลกรหญิง (อายุ ๓๕ ปีขึ้นไป)
เข้าร่วมโครงการตรวจมะเร็งเต้านม โดยมูลนิธิถันยรักษ์ ในพระราปถ้มสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนึ
วันที่ ๒๑-๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓
เวลา ๘.๓๐-๑๔.๐๐ น.
ลงทะเบียนเพื่อจองคิวได้ที่ แผนกกิกรรมพิเศษ โทร. ๐ ๒๘๘๕ ๒๖๗๐-๕

รวิพรรณ พึ่งคล้ำ

10 พฤศจิกายน 2563

EF – Run for plearn 2019

Run for Plearn “การวิ่งร่วมกันของครอบครัว” ในครั้งนี้เสริมสร้าง EF ได้อย่างไร ร่วมเสวนากับ “ครูก้า” อาจารย์กรองทอง บุญประคอง 29 สิงหาคม 2562 เวลา 13:00 – 15:30 น. ห้องประชุมเพลินพัฒนา อาคารมัธยม

รวิพรรณ พึ่งคล้ำ

30 สิงหาคม 2562
1 2