PBL & Design Thinking Workshop ชั้น 7

PBL & Design Thinking Workshop เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นให้นักเรียนชั้น 7 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและเรียนรู้กระบวนการทำโครงงาน PBL

ส่วนสื่อสารองค์กร

30 พฤษภาคม 2564