Plearn Got Talent

กิจกรรมโฮมรูม (Homeroom) ของพี่ๆ ชั้น 8 ที่เริ่มขึ้นจากการที่ทีมครูประจำชั้น 8 เห็นว่านักเรียนหลายๆ คนมีทักษะ ความสามารถที่หลากหลาย

รวิพรรณ พึ่งคล้ำ

9 พฤศจิกายน 2563

รวิพรรณ พึ่งคล้ำ

19 สิงหาคม 2563