วิทยาศาสตร์ ชั้น 7

“ครูคะ นิวเคลียสมันกลมเหมือนไข่ต้มไหมคะ”

ในคาบเรียนวิทยาศาสตร์ที่กำลังเรียนถึงรูปร่างและส่วนประกอบของเซลล์ นักเรียนหลายๆคนเกิดความสงสัยกับรูปร่างของออร์แกเนลล์*ภายในเซลล์ ว่ามันจะเหมือนกับสิ่งของที่เราเห็นอยู่ทุกวันกันหรือไม่ ?

ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์

5 สิงหาคม 2564

วิชาประวัติศาสตร์ ชั้น 9 HBLC (Home-based Learning Community)

ชวนนักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับคำว่า “ประวัติศาสตร์” จากสิ่งของในบ้าน ผ่านกิจกรรม “ค้นหาสิ่งของที่มีอายุมากที่สุดในบ้าน”

ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์

23 พฤษภาคม 2564

เยือนถิ่นอีสานใต้ สัมผัสความหลากหลายทางวัฒนธรรม

ในช่วงวันที่ 7-9 ธันวาคม 2563 นี้ฝ่ายมัธยมได้จัดกิจกรรมภาคสนามเพื่อเปิดประสบการณ์ให้นักเรียน โดยบูรณาการความรู้ที่เรียนในห้องเรียนเชื่อมโยงไปสู่การเรียนรู้ในสถานที่จริง

ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์

9 ธันวาคม 2563

วิเคราะห์โลกผ่านมิติสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม

งานนำเสนอบทความวิชาการปลายภาคการศึกษาของนักเรียนกลุ่มวิชาสังคมเพิ่มเติม ระดับชั้นมัธยมปลาย โรงเรียนเพลินพัฒนา ภายใต้หัวข้อ วิเคราะห์โลกผ่านมิติสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม

รวิพรรณ พึ่งคล้ำ

10 พฤศจิกายน 2563

รวิพรรณ พึ่งคล้ำ

19 สิงหาคม 2563

HBLC พี่มัธยม

เข้าสู่สัปดาห์ที่ 5 … ในการเรียนของพี่มัธยมในช่วงวิกฤต COVID – 19 ผ่าน application Zoom ที่มุ่งเน้นการมีปฏิสัมพันธ์ของนักเรียนในการเรียนรู้และช่วยเหลือกันด้วย

ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์

17 มิถุนายน 2563