HBLC พี่มัธยม

เข้าสู่สัปดาห์ที่ 5 … ในการเรียนของพี่มัธยมในช่วงวิกฤต COVID – 19 ผ่าน application Zoom ที่มุ่งเน้นการมีปฏิสัมพันธ์ของนักเรียนในการเรียนรู้และช่วยเหลือกันด้วย

ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์

17 มิถุนายน 2563