การงานเพื่อชีวิต : ช่วงชั้นที่ 2

“เราจะทำอะไรเพื่อกลับคืนสังคม และพื้นที่ที่เราอยู่”
การลงแรงกำลังเพื่อดำรงชีวิตจึงเป็นทางเลือกหนึ่งสู่การช่วยเหลือผู้อื่น

ส่วนสื่อสารองค์กร

31 สิงหาคม 2565

ส่วนสื่อสารองค์กร

27 ตุลาคม 2563