ภาคสนามชั้น 4 : บ้านห้วยสะพาน จ.กาญจนบุรี

ภาคสนาม ชั้น 4 การเรียนรู้นอกห้องเรียนที่พาเด็กๆไปสัมผัสชีวิต ธรรมชาติ วิถีความเป็นอยู่ ความเอื้ออาทรของผู้คนในชุมชน ภาพของชุมชนเมืองที่เด็กๆคุ้นเคยฉายชัดในความต่างเมื่อเด็กๆได้ไปสัมผัสชีวิตชนบทที่บ้านห้วยสะพาน จังหวัดกาญจนบุรี

ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์

13 มีนาคม 2566

ภาคสนามชั้น 6 : สมุทรสงคราม เมืองท่องเที่ยวสร้างสรรค์

ในภาคเรียนวิมังสา ปีการศึกษา 2565 เด็กๆ ชั้น 6 ได้ลงพื้นที่ จ. สมุทรสงครามเพื่อซึมซับและเห็นคุณค่าของอัตลักษณ์ทางภูมิสังคม-วัฒนธรรมสู่การจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์

10 มีนาคม 2566

ภาคสนามชั้น 2 : เรียนรู้วิถีแพทย์แผนไทย ปรับสมดุลธาตุเจ้าเรือน

เด็กๆ ชั้น 2 ได้มาเรียนรู้เรื่องสมุนไพร และ สมดุลธาตุเจ้าเรือน ร่วมกับคุณหมอผู้เชี่ยวชาญ ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์

10 มีนาคม 2566

ภาคสนามชั้น 5 : ธุรกิจสีเขียว

การเรียนรู้ภาคสนามของเด็กๆ ชั้น 5 ภาคเรียนวิมังสา ปีการศึกษา 2565 เป็นการต่อยอดในหัวข้อ “ธุรกิจสีเขียว” ของหน่วยวิชาโครงงานวิจัยประจำภาคเรียน

ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์

10 มีนาคม 2566

ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์

17 ธันวาคม 2565

ภาคสนามชั้น 4 : นี่หรือ คือกรุงเทพฯ เมืองในฝัน

“โอ้โฮนี่หรือกรุงเทพฯ เมืองในฝัน ” ภาคสนามชั้น 4 ภาคเรียนจิตตะ 2565 นักเรียนได้ออกไปเรียนรู้ลักษณะทางกายภาพของสิ่งปลูกสร้างที่พบได้ทั่วไปในกรุงเทพมหานคร

ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์

16 ธันวาคม 2565

ภาคสนามชั้น 6 : สมุทรสงคราม เมืองสามน้ำ

ภาคสนามชั้น 6 เยือนถิ่น สมุทรสงคราม เมืองเล็กๆ ที่สะท้อนวิถีชีวิตแบบชุมชนริมน้ำ การทำเกษตรกรรม การประมงพื้นบ้าน

ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์

8 ธันวาคม 2565

ภาคสนามชั้น 6 : คืนแผ่นดินบ้านขุนสมุทรจีน

ชุมชนบ้านขุนสมุทรจีน จ.สมุทรปราการ พื้นที่ภาคสนาม ชั้น 6 ในภาควิริยะ 2565 นี้ นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับอิทธิพลของดวงอาทิตย์ต่อการกัดเซาะชายฝั่ง

ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์

12 ตุลาคม 2565

ภาคสนามชั้น 5 : วิริยะ 2565

หน่วยวิชาโครงงานวิจัยประจำภาคเรียนเด็กๆ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมการปรับปรุงบำรุงดิน ในพื้นที่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ของจังหวัดเพชรบุรี

ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์

6 ตุลาคม 2565

ภาคสนามชั้น 6 : ล่องน้ำแม่กลอง ท่องสวนอัมพวา

เปิดประสบการณ์ใหม่ในการออกภาคสนามของนักเรียนชั้น 6 ภาควิมังสา ปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบถ่ายทอดสดผ่าน ZOOM

ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์

23 มีนาคม 2565

ภาคสนามชั้น 5 : ระบบเศรษฐกิจที่ยั่งยืน

ภาคสนามชั้น 5 ในภาควิมังสา ปีการศึกษา 2564 กับแนวคิดระบบเศรษฐกิจที่ยั่งยืนเพื่อให้เด็กๆ ได้เรียนรู้และเก็บข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการทำโครงงานบูรณาการฐานวิจัย

ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์

22 มีนาคม 2565

ภาคสนามชั้น 4 ป่าชุมชนป่าคือชีวิต

คุณครูได้หยิบยกชุมชนบ้านห้วยสะพาน และป่าชุมชนบ้านห้วยสะพาน อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สะท้อนความเข้มแข็งในด้านการดำรงชีวิตแบบองค์รวม

ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์

15 มีนาคม 2565