ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์

17 ธันวาคม 2565

ภาคสนามชั้น 4 : นี่หรือ คือกรุงเทพฯ เมืองในฝัน

“โอ้โฮนี่หรือกรุงเทพฯ เมืองในฝัน ” ภาคสนามชั้น 4 ภาคเรียนจิตตะ 2565 นักเรียนได้ออกไปเรียนรู้ลักษณะทางกายภาพของสิ่งปลูกสร้างที่พบได้ทั่วไปในกรุงเทพมหานคร

ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์

16 ธันวาคม 2565

ภาคสนามชั้น 6 : สมุทรสงคราม เมืองสามน้ำ

ภาคสนามชั้น 6 เยือนถิ่น สมุทรสงคราม เมืองเล็กๆ ที่สะท้อนวิถีชีวิตแบบชุมชนริมน้ำ การทำเกษตรกรรม การประมงพื้นบ้าน

ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์

8 ธันวาคม 2565

ภาคสนามชั้น 6 : คืนแผ่นดินบ้านขุนสมุทรจีน

ชุมชนบ้านขุนสมุทรจีน จ.สมุทรปราการ พื้นที่ภาคสนาม ชั้น 6 ในภาควิริยะ 2565 นี้ นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับอิทธิพลของดวงอาทิตย์ต่อการกัดเซาะชายฝั่ง

ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์

12 ตุลาคม 2565

ภาคสนามชั้น 5 : วิริยะ 2565

หน่วยวิชาโครงงานวิจัยประจำภาคเรียนเด็กๆ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมการปรับปรุงบำรุงดิน ในพื้นที่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ของจังหวัดเพชรบุรี

ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์

6 ตุลาคม 2565

ภาคสนามชั้น 6 : ล่องน้ำแม่กลอง ท่องสวนอัมพวา

เปิดประสบการณ์ใหม่ในการออกภาคสนามของนักเรียนชั้น 6 ภาควิมังสา ปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบถ่ายทอดสดผ่าน ZOOM

ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์

23 มีนาคม 2565

ภาคสนามชั้น 5 : ระบบเศรษฐกิจที่ยั่งยืน

ภาคสนามชั้น 5 ในภาควิมังสา ปีการศึกษา 2564 กับแนวคิดระบบเศรษฐกิจที่ยั่งยืนเพื่อให้เด็กๆ ได้เรียนรู้และเก็บข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการทำโครงงานบูรณาการฐานวิจัย

ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์

22 มีนาคม 2565

ภาคสนามชั้น 4 ป่าชุมชนป่าคือชีวิต

คุณครูได้หยิบยกชุมชนบ้านห้วยสะพาน และป่าชุมชนบ้านห้วยสะพาน อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สะท้อนความเข้มแข็งในด้านการดำรงชีวิตแบบองค์รวม

ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์

15 มีนาคม 2565