ชื่นใจ…ได้เรียนรู้ ช่วงชั้น 2 : ภาคเรียนวิมังสา 2565

ชื่นใจได้เรียนรู้ ช่วงชั้น 2 ภาคเรียนวิมังสา เป็นการเรียนรุ้บูรณาการ เชิงครงงานฐานวิจัยที่ผสมผสานศาสตร์และศิลป์เข้าด้วยกัน ทั้ง ปุจฉา – ทำนาย – ทดสอบ – ทบทวน

ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์

26 เมษายน 2566

งานชื่นใจ…ได้เรียนรู้ (เผยตน) ภาคเรียนจิตตะ ช่วงชั้นที่ 1

งานชื่นใจ…ได้เรียนรู้ (เผยตน) ช่วงชั้น ที่ 1 (ชั้น 1-3 )ในภาคเรียนจิตตะนี้ คือกิจกรรมที่นำพาเด็กๆ ให้มองย้อนสะท้อนตน ผ่านการทำโครงงานวิจัยประจำภาคเรียนโดยบูรณาการหน่วยวิชามานุษกับโลกและวิจัยเข้าด้วยกัน แบ่งเนื้อหาการเรียนรู้แต่ละระดับชั้น

ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์

4 มกราคม 2566

วิเคราะห์สาเหตุที่ทำให้ป่าชายเลนเสื่อมโทรม วิว ช.4/4

ชื่นใจได้เรียนรู้ ภาควิริยะ 2564 ของ ด.ญ.วิรดา พรรณหนอง (วิว) ชั้น 4/4 กับการนำเสนองานวิจัยที่ได้สืบค้นและศึกษาข้อมูล วิเคราะห์สาเหตุที่ทำให้ป่าชายเลนเสื่อมโทรม

ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์

7 ตุลาคม 2564

ชื่นใจ…ได้เรียนรู้ ชั้น 5

ชื่นใจ…ได้เรียนรู้ ชั้น 5 ภายใต้แนวคิด : เราจะสร้างวิธีการและนวัตกรรมในการปรับปรุงบำรุงดินอย่างมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพยั่งยืน

ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์

15 สิงหาคม 2564

ชื่นใจ…ได้เรียนรู้ ชั้น 4 ภาคเรียนฉันทะ 2564

การวิเคราะห์ปัญหาการทำฟาร์มหอยแมลงภู่แบบปักไม้มากเกินไปบริเวณปากแม่น้ำเป็นสาเหตุที่ทำให้ป่าชายเลนเสื่อมโทรม ของนักเรียนชั้น 4

ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์

15 สิงหาคม 2564

ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์

3 สิงหาคม 2564

ชื่นใจ..ได้เรียนรู้ประถมปลาย : วิจัยพาเพลิน

“วิกฤตโควิด” กลายเป็น “โอกาส” ในการเติมพลังการเรียนรู้และการกำกับตัวเองเพื่อนำไปสู่เป้าหมายที่นักเรียนแต่ละคนตั้งไว้

ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์

22 มีนาคม 2564

ชื่นใจได้…เรียนรู้ ช่วงชั้นที่ 2 ภาคเรียนวิริยะ 2563

ธีมงานชื่นใจได้เรียนรู้ช่วงชั้นที่ 2 ในภาคเรียนวิริยะ 2563 นี้ คุณครูมีโจทย์ให้เด็กๆ “ถอดการเรียนรู้ของตนเองผ่านโครงงานวิจัยประจำภาค”

รวิพรรณ พึ่งคล้ำ

31 ตุลาคม 2563