ภาคสนามชั้น 2 กินดีอยู่ดีวิถีเพลิน

เรียนรู้การปรุงอาหารอย่างรู้คุณค่าที่ถ่ายทอดกันมาในชุมชน ให้เด็กๆเกิดกระบวนการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์

ส่วนสื่อสารองค์กร

10 มีนาคม 2565

ภาคสนามชั้น3 อนุรักษ์ดินและน้ำ เกื้อกูลธรรมชาติผู้ให้

กิจกรรมเชื่อมโยงการเรียนรู้เชิงชั้นเรียนสู่การลงมือทำ เรียนรู้เรื่องดิน น้ำ ป่า และอากาศ ในหน่วยวิชามานุษกับโลก

ส่วนสื่อสารองค์กร

9 มีนาคม 2565