ภาคสนาม ชั้น 3 : ใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า รู้รักษาพลังงาน

“ใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า รู้รักษาพลังงาน” แนวคิดภาคสนามชั้น 3 ภาคเรียนจิตตะ 2565 ที่เชื่อมโยงความรู้จากห้องเรียนสู่แหล่งเรียนรู้ ณ เขื่อนศรีนครินทร์ และศูนย์รวมตะวัน จ.กาญจนบุรี

ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์

4 มกราคม 2566

ภาคสนามชั้น 3 : สืบสาน รักษา ภูมิปัญญาท้องถิ่น

“สืบสาน รักษา ภูมิปัญญาท้องถิ่น” แนวคิดภาคสนาม ชั้น 3 ภาคเรียนวิริยะ 2565 นักเรียนได้ลงพื้นที่ วัดสุวรรณาราม ราชวรวิหาร และชุมชนบ้านบุ

ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์

29 กันยายน 2565

ภาคสนามชั้น 2 เรียนรู้ภูมิปัญญา ท้องทุ่งนา ศาลาธรรมสพน์

การลงพื้นที่เรียนรู้ “นาลุงพวง สุขเกษม” ท้องทุ่งนาศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร พาให้เด็กๆ ชั้น 2 ได้สัมผัสกับวิถีชีวิตชาวนาได้แจ่มชัด

ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์

27 กันยายน 2565

ภาคสนามชั้น 2 กินดีอยู่ดีวิถีเพลิน

เรียนรู้การปรุงอาหารอย่างรู้คุณค่าที่ถ่ายทอดกันมาในชุมชน ให้เด็กๆเกิดกระบวนการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์

ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์

10 มีนาคม 2565

ภาคสนามชั้น3 อนุรักษ์ดินและน้ำ เกื้อกูลธรรมชาติผู้ให้

กิจกรรมเชื่อมโยงการเรียนรู้เชิงชั้นเรียนสู่การลงมือทำ เรียนรู้เรื่องดิน น้ำ ป่า และอากาศ ในหน่วยวิชามานุษกับโลก

ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์

9 มีนาคม 2565