ผู้ช่วยผู้จัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ดูและระบบสาธารณูปโภค เทคโนโลยีสารสนเทศ ความปลอดภัย อาคาร สถานที่ ภายในโรงเรียน

ดาวรรณ สดสร้อย

23 ธันวาคม 2564

โรงเรียนเพลินพัฒนา

30 กันยายน 2563