ครูมานุษกับโลก (ครูวิทยาศาสตร์ระดับประถมต้น)

ครูวิทยาศาสตร์ระดับประถมต้น
สอนวิทยาศาสตร์บูรณาการกับวิชาสังคมศึกษา

ดาวรรณ สดสร้อย

8 พฤศจิกายน 2564

โรงเรียนเพลินพัฒนา

30 กันยายน 2563