ครูมานุษกับโลก (ครูวิทยาศาสตร์ระดับประถมต้น)

ครูวิทยาศาสตร์ระดับประถมต้น
สอนวิทยาศาสตร์บูรณาการกับวิชาสังคมศึกษา

ดาวรรณ สดสร้อย

8 พฤศจิกายน 2564

ครูมานุษและสังคมศึกษา (ครูสังคมศึกษาระดับมัธยม)

ครูมานุษและสังคมศึกษา (ครูสังคมศึกษาระดับมัธยม) 2 อัตรา สอนประวัติศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์มัธยม 1- 6

ดาวรรณ สดสร้อย

9 กันยายน 2564

ดาวรรณ สดสร้อย

22 มกราคม 2564
1 2