ผู้ช่วยผู้จัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ดูและระบบสาธารณูปโภค เทคโนโลยีสารสนเทศ ความปลอดภัย อาคาร สถานที่ ภายในโรงเรียน

ดาวรรณ สดสร้อย

23 ธันวาคม 2564

ครูมานุษกับโลก (ครูวิทยาศาสตร์ระดับประถมต้น)

ครูวิทยาศาสตร์ระดับประถมต้น
สอนวิทยาศาสตร์บูรณาการกับวิชาสังคมศึกษา

ดาวรรณ สดสร้อย

8 พฤศจิกายน 2564
1 2