ความเพียรของ “ครูนัท”

ไม่ว่าจะกี่ปีผ่านไปในรั้วเพลินพัฒนาสิ่งหนึ่งที่สัมผัสและรับรู้ได้คือความมุ่งมั่น ตั้งใจของคุณครูที่ไม่เคยหยุดพัฒนา

รวิพรรณ พึ่งคล้ำ

12 พฤศจิกายน 2563

ชื่นใจ…ได้เรียนรู้ (ภาคครูเพลิน) ครั้งที่ 15

ชื่นใจได้เรียนรู้…ภาคครูเพลินครั้งที่ 15 เมื่อ 25 – 27 มีนาคม 2562 มีเป้าหมายเพื่อให้คุณครูเห็นภาพห้องเรียนที่เด็กเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้อย่างแท้จริง

รวิพรรณ พึ่งคล้ำ

29 มีนาคม 2562

ชื่นใจ…ได้เรียนรู้ (ภาคครูเพลิน) ครั้งที่ ๑๒

เปิดชั้นเรียน “หน่วยวิชาภูมิปัญญาภาษาไทย” ชั้น ๕ โดยคุณครูสาธิตา รามแก้ว เพื่อให้เพื่อนครูได้ร่วมสังเกตวิธีจัดกระบวนการเรียนการสอนในงานชื่นใจ…ได้เรียนรู้(ภาคครูเพลิน) ครั้งที่ ๑๒

รวิพรรณ พึ่งคล้ำ

19 ตุลาคม 2560

ชื่นใจได้เรียนรู้ (ภาคครูเพลิน) ครั้งที่ ๑๑

“ตามความเห็นของผมการเดินทางของการเรียนรู้ของคณะครูเพลินพัฒนา (ประถม) ปีนี้เกิดการเรียนรู้แบบก้าวกระโดด ”ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช กล่าวสะท้อนการเรียนรู้ งาน “ชื่นใจ…ได้เรียนรู้” (ภาคครูเพลิน) ครั้งที่ ๑๑

รวิพรรณ พึ่งคล้ำ

27 เมษายน 2560

ชื่นใจ…ได้เรียนรู้ (ภาคครูเพลินฯ) ครั้งที่ ๑๐

มื่อคุณครูต้องลองไปนั่งในใจเด็กให้ได้ผ่านห้องเรียนสาธิตคณิตศาสตร์ ชั้น ๓ ของคุณครูสุภาพร กฤตยากรนุพงศ์ คูณครูวิชาการโดยมีเพื่อนครูเป็นผู้เรียน

รวิพรรณ พึ่งคล้ำ

20 ตุลาคม 2559

“ชื่นใจ…ได้เรียนรู้ (ภาคครูเพลิน)” ครั้งที่ ๘

ช่วงเวลาดีๆ ที่คุณครูได้สะท้อนการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน “ชื่นใจ…ได้เรียนรู้ (ภาคครูเพลิน)” ครั้งที่ ๘ ในช่วงปิดภาคเรียนวิริยะ เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๘ คุณครูปาด – ศีลวัต ศุษิลวรณ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ได้ชวนคิดชวนมององค์ประกอบหลักสูตร

รวิพรรณ พึ่งคล้ำ

28 ตุลาคม 2558