ครูศิลปะ (ครูดิจิทัลอาร์ตระดับมัธยม)

คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ศิลปกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปศึกษา ดิจิทัลอาร์ต นวัตกรรมสื่อสาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ ความสามารถด้านการสอนโปรแกรมการออกแบบ เช่น AI, PS, ID ฯลฯ
 • สามารถสอนโปรแกรม Adobe Creative Suite ได้
 • สอนวิชา Digital Art ได้
 • หากมีใบประกอบวิชาชีพครูจะพิจารณาเป็นพิเศษ และยินดีพิจารณาผู้สมัครที่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพครูในเบื้องต้น
 • รักงานด้านการศึกษา  และพร้อมที่จะร่วมพัฒนาการศึกษาในแนวทางใหม่ 
 • มีบุคลิกภาพดี  มนุษยสัมพันธ์ดี  มีความรับผิดชอบสูง  ซื่อสัตย์ อดทน
 • มีทัศนคติดีต่องานและองค์กร
 • มีบุคลิกสนใจติดตามการเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลก
 • มีความรู้ ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์  และภาษาอังกฤษ
 • ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่