ครูประจำชั้น (ระดับประถมศึกษา)

คุณสมบัติ

 • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์ จิตวิทยา จิตวิทยาพัฒนาการ สังคมสงเคราะห์(พัฒนาการเด็กและครอบครัว) การประถมศึกษา ภาษาไทย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีบุคลิกที่สนุกกับการแก้ปัญหาและพัฒนานักเรียนอยู่เสมอ
 • ชอบการเรียนรู้สิ่งใหม่ และชอบศึกษาลักษณะเฉพาะของนักเรียนเป็นรายบุคคล
 • สามารถทำงานต่อเนื่องได้ 3 ปีการศึกษา
 • หากมีใบประกอบวิชาชีพครูจะพิจารณาเป็นพิเศษ และยินดีพิจารณาผู้สมัครที่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพครูในเบื้องต้น
 • รักงานด้านการศึกษา  และพร้อมที่จะร่วมพัฒนาการศึกษาในแนวทางใหม่ 
 • มีบุคลิกภาพดี  มนุษยสัมพันธ์ดี  มีความรับผิดชอบสูง  ซื่อสัตย์ อดทน
 • มีทัศนคติดีต่องานและองค์กร
 • มีบุคลิกสนใจติดตามการเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลก
 • มีความรู้ ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์  และภาษาอังกฤษ
 • ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่

ข้อมูล ณ วันที่ 26 มกราคม 2564
โดย ส่วนบุคคล