ครูแนะแนว

คุณสมบัติ

  • จบการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขา จิตวิทยาคลินิก จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น ครอบครัว  หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • สนุกกับการแก้ไขปัญหาพฤติกรรมเด็กที่หลากหลาย
  • สามารถให้คำแนะนำแก้ไขปัญหาพฤติกรรมเด็กแก่ครู ผู้ปกครอง
  • หากมีใบประกอบวิชาชีพครูจะพิจารณาเป็นพิเศษ และยินดีพิจารณาผู้สมัครที่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพครูในเบื้องต้น
  • รักงานด้านการศึกษา  และพร้อมที่จะร่วมพัฒนาการศึกษาในแนวทางใหม่ 
  • มีบุคลิกภาพดี  มนุษยสัมพันธ์ดี  มีความรับผิดชอบสูง  ซื่อสัตย์ อดทน
  • มีทัศนคติดีต่องานและองค์กร
  • มีบุคลิกสนใจติดตามการเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลก
  • มีความรู้ ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์  และภาษาอังกฤษ