ครูพัฒนาชีวิต

รายละเอียดงาน

– สอน ดูแลนักเรียน ระดับประถมศึกษา (ป.4-ป.6)
– ทำงานร่วมกันระหว่าง ครู นักเรียน และผู้ปกครองในการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามพัฒนาการตามวัย
– ออกแบบกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนา ป้องกัน และแก้ปัญหาเพื่อให้นักเรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์
– ให้คำปรึกษา ให้คำแนะนำและช่วยเหลือนักเรียน
– ให้คำแนะนำ วิธีการแก่ครูผู้สอนในการจัดการชั้นเรียน การดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียนให้อยู่ร่วมกับเพื่อนในชั้นเรียนได้อย่างมีความสุข
– สื่อสารกับผู้ปกครองเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นองค์รวมและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

คุณสมบัติ