เจ้าหน้าที่สื่อ โสต อาคารสถานที่

รายละเอียด :

 • ถ่ายภาพ ตัดต่อวีดีโอ บรรยากาศการเรียนการสอน และกิจกรรมต่างๆของช่วงชั้นอนุบาล
 • จัดทำและดูแลสื่อการเรียนการสอน นิทาน และอุปกรณ์สื่อต่างๆ
 • ดูแลรักษา จัดเตรียม ติดตั้งเครื่องมือโสตทัศนูปกรณ์ ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยพร้อมใช้งาน สำหรับการประชุม การสัมมนา และการทำกิจกรรมต่างๆ
 • ทำกิจกรรมการเรียนการสอนกับเด็กอนุบาล และหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ :

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีนิเทศศาสตร์ ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ เทคโนโลยีทางการศึกษา/เพื่อการสื่อสาร หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 • ไม่จำเป็นต้องมีใบประกอบวิชาชีพครูเบื้องต้น
 • มีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบสื่อต่างๆ
 • สามารถถ่ายภาพ ถ่ายวีดีโอ
 • สามารถใช้โปรแกรมการออกแบบได้ เช่น AI, PS ฯลฯ
 • ทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
 • มีความสนใจทำงานกับเด็กปฐมวัย
 • กรุณาส่งผลงานแนบมากับการสมัครงาน เพื่อเป็นประโยชน์ในการพิจารณา