เจ้าหน้าที่ธุรการ (ช่างซ่อมบำรุง)

รายละเอียดงาน

 • ดูแลเรื่องเอกสารเข้า-ออกใบสั่งซ่อมของทีมช่างซ่อมบำรุง
 • ติดต่อประสานงานทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก
 • ดำเนินการตรวจสอบจัดเก็บอะไหล่งานช่าง
 • ดำเนินการจัดซื้อเบิกจ่ายอะไหล่งานช่าง
 • หน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาระดับ ปวช. – ปวส. ทุกสาขา
 • มีทักษะและความชำนาญในการใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้อย่างคล่องแคล่ว
 • มีความอดทน และละเอียดรอบคอบช่างสังเกต
 • สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดีในทุกสถานการณ์
 • มีวินัยในการทำงานค่อนข้างสูง
 • มีมนุษยสัมพันธ์และการประสานงานที่ดี
 • สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลาได้ หรือ ทำงานวันหยุดได้
 • เคยมีประสบการณ์ทำงานด้านงานเอกสาร การประสานงานกับทีมช่างซ่อมบำรุงจะพิจารณาเป็นพิเศษ