เจ้าหน้าที่สุขภาวะ

รายละเอียดงาน
– ดูแลงานพยาบาลของโรงเรียน
– ดูแลสุขอนามัยเด็กนักเรียนของโรงเรียน
– หน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

  1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ การส่งเสริมสุขภาพ พยาบาลศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  2. มีความรู้ และสามารถทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
  3. มีความรู้ในงานด้านสุขภาพและสาธารณสุขเป็นอย่างดี
  4. มีบุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส มีใจรักงานบริการ
  5. รักความก้าวหน้า รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
  6. มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร การประสานงาน และพูดคุยตอบข้อสงสัยได้ดี
  7. มีความคิดสร้างสรรค์ในการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านสุขภาพ
  8. มีความสนใจเรื่องการดูแลสุขภาพและศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพอย่างทันสมัย
  9. มีทักษะ ความรู้ความสามารถใช้งานโปรแกรมจาก Microsoft Office, google, apple เป็นต้น
  10. สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่ และสามารถทำงานนอกเวลาได้