เจ้าหน้าที่ประสานงานวิชาการมัธยม

รายละเอียดงาน

 • จัดทำเอกสารหลักสูตร แผนการสอน ตารางการสอน ฯลฯ
 • จัดทำเอกสารวัดประเมินผลของนักเรียนทั่วไปและนักเรียนแลกเปลี่ยน
 • ประสานงานวิชาการฝ่ายมัธยม ประสานงานเรื่องการจัดสอบต่างๆ เช่น สอบปลายภาค สอบ O-NET เป็นต้น
 • ติดตามนักเรียนกลุ่ม 0 ร มผ ให้มาติดตามแก้ไข
 • จัดทำเอกสารบันทึกภายในต่างๆ ของช่วงชั้นมัธยม
 • หน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 1. วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารการศึกษา หลักสูตรและการสอน การวัดและประเมินผล สถิติ
  หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 2. มีประสบการณ์การทำหลักสูตร หรือการวัดประเมินผล
 3. มีความสามารถการทำงานวิจัย หรือเคยทำงานวิจัยมาก่อน
 4. มีความสามารถในการอ่านเอกสารภาษาอังกฤษ และสื่อสารได้เบื้องต้น
 5. มีทักษะทำงานด้านการติดต่อสื่อสาร การประสานงาน
 6. สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
 7. สามารถใช้โปรแกรม Google suite และ โปรแกรม Microsoft office ขั้นพื้นฐานได้อย่างคล่องแคล่ว