นักจิตวิทยาประจำโรงเรียน

รายละเอียดงาน

– ให้คำปรึกษาทางจิตวิทยาในกลุ่มนักเรียน ครู บุคลากร และผู้ปกครอง ทั้งรายกลุ่มและรายบุคคล
– ประเมิน วินิจฉัยทางจิตวิทยา ทำแบบทดสอบทางจิตวิทยา
– ให้ความรู้รวมถึงการแก้ไขปัญหาด้านการจัดการอารมณ์ พฤติกรรม และเรื่องอื่นๆที่เหมาะสม
– ศึกษานักเรียนรายบุคคล รายกลุ่ม ตลอดจนพัฒนาโปรแกรมในการดูแลร่วมกับครู ผู้ปกครอง
– หน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
– การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาจิตวิทยาคลินิก หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– อายุ 35 ปีขึ้นไป
– มีประสบการณ์ทำงานด้านให้คำปรึกษา หรือเคยทำงานเป็นนักจิตวิทยาประจำโรงเรียน
– มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขาจิตวิทยาคลินิก
– มีใจรักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี