ครูมานุษและสังคมศึกษา(ระดับประถมปลาย)

รายละเอียดงาน

– สอนวิชามานุษและสังคมศึกษาระดับ ป.4-ป.6
– สอนโดยการนำเอาเนื้อหาสาระของวิชาสังคมศึกษาที่หลากหลาย มาจัดกลุ่มภายใต้หลักคิดของสังคมวิทยา-มานุษยวิทยา ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ เพื่อเปิดโลกทัศน์สู่การเรียนรู้สิ่งใหม่
– หน้าที่ครูประจำชั้น ครูเวร หรือหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

– จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เอเชียตะวันออกศึกษาเฉียงใต้ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– มีความสนใจทำโครงงาน ทำวิจัย หรือกิจกรรมภาคสนาม การลงพื้นที่เพื่อหาข้อมูลเรียนรู้
– มีความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
– มีความเข้าใจในเนื้อหา แก่นสำคัญ ทุกสาระของวิชาสังคมศึกษาระดับประถมปลาย