ครูกีฬา

  • สอนกีฬาระดับประถมศึกษา (ป.4-ป.6)
  • ดูแลเด็ก หรือหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป พลศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรัก ความเชื่อมั่นในการพัฒนาผู้เรียนด้วยกีฬา
  • มีประสบการณ์การเล่นกีฬา หรือเป็นผู้ฝึกสอน
  • มีความสามารถด้านกีฬาว่ายน้ำ รักบี้ ฟุตบอล และกีฬาพื้นฐานอื่นๆ
  • มีความสนใจด้านวิชาดนตรี หรือวิชาศิลปะ ขั้นพื้นฐาน
  • สามารถทำงานต่อเนื่องได้ 3 ปีการศึกษาเป็นอย่าง