ผู้จัดการโครงสร้างพื้นฐาน

หน้าที่และรายละเอียดหน้างาน

–  ดูและระบบสาธารณูปโภคภายในโรงเรียน
–  ดูแลระบบความปลอดภัย อาคาร สถานที่ พื้นที่ในโรงเรียน
–  ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายในโรงเรียน
–  ดูแลระบบการจัดการฐานข้อมูล  
–  หน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

–  วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
–  อายุ  35  ปีขึ้นไป
– มีความสามารถในการจัดระบบงาน
– มีทักษะในการแก้ปัญหา
– มีทักษะในการสื่อสารกับคนจำนวนมาก
– มีทักษะ ความรู้การจัดการระบบไอที
– มีทักษะงานจัดการเกี่ยวกับระบบสาธารณูปโภค  งานช่างซ่อมบำรุงต่างๆ
– มีความรับผิดชอบ และทำงานบนความกดดันได้
– สามารถทำงานในวันหยุดเสาร์ อาทิตย์ได้