เจ้าหน้าที่ธุรการ

คุณสมบัติ :
– วุฒิปริญญาตรี บริหารการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ภาษาอังกฤษ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– มีทักษะในการติดต่อประสานงานทั้งภายนอกและภายใน
– มีทักษะด้านการสื่อสาร การประสานงานอย่างดีเยี่ยม
– มีทักษะในการจัดเก็บระบบเอกสาร
– มีประสบการณ์การทำงานในสถานศึกษาหรือในตำแหน่ง 1-3 จะพิจารณาเป็นพิเศษ
– มีความรู้ ทักษะ ด้านภาษาอังกฤษ
– สามารถทำงานล่วงเวลา หรือ ทำงานวันหยุดได้ตามที่องค์กรกำหนด