เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานกลาง

รายละเอียดงาน :

 • งานสารบรรณ หนังสือรับเข้า-ส่งออก
 • งานรับเรื่องทางโทรศัพท์
 • งานกิจกรรมพิเศษ งานทะเบียน
 • งาบริการทั่วไปและงานประสานงานต่างๆ
 • หน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ :

 • วุฒิปริญญาตรี บริหารการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ภาษาอังกฤษ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะในการติดต่อประสานงานทั้งภายนอกและภายใน
 • มีทักษะด้านการสื่อสาร การประสานงานอย่างดีเยี่ยม
 • มีทักษะในการจัดเก็บระบบเอกสาร
 • มีประสบการณ์การทำงานในสถานศึกษาหรือในตำแหน่ง 1-3 จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้ ทักษะ ด้านภาษาอังกฤษ
 • สามารถทำงานล่วงเวลา หรือ ทำงานวันหยุดได้ตามที่องค์กรกำหนด