ครูมานุษกับโลก (ครูวิทยาศาสตร์ระดับประถมต้น)

คุณสมบัติ:

  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ศึกษาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • สอนวิชาวิทยาศาสตร์บูรณาการกับวิชาสังคมศึกษาเด็กระดับประถมต้น (ป.1-ป.3)