ครูมานุษกับโลก (ครูวิทยาศาสตร์ระดับประถมต้น)

รายละเอียด :

  • สอนวิชาวิทยาศาสตร์บูรณาการกับวิชาสังคมศึกษาเด็กระดับประถมต้น (ป.1-ป.3)
  • ดูแลนักเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบ หน้าที่ครูประจำชั้นร่วม

คุณสมบัติ :

  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ไม่จำเป็นต้องมีใบประกอบวิชาชีพครูเบื้องต้น