ครูมานุษและสังคมศึกษา (ครูสังคมศึกษาระดับมัธยม)

หน้าที่รับผิดชอบ :

– สอนวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยม (ม.1-ม.6)
– รับผิดชอบสอนเศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และสาระอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
– ดูแลนักเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบ  ครูประจำชั้น
– หน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ :

– วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ สังคมศึกษา ประวัติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– ไม่จำเป็นต้องมีใบประกอบวิชาชีพครูเบื้องต้น
– สามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์เข้ากับความรู้สาขาอื่นได้
– มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
– ติดตามข่าวสาร ความเปลี่ยนแปลงของสังคมในมิติต่าง ๆ ทั้งบริบทของไทย ภูมิภาค และโลก
– มีความสนใจในการพัฒนากระบวนการการเรียนรู้ของเด็ก
– มีความสามารถและชื่นชอบในการทำกิจกรรม โครงงาน และออกภาคสนามได้
– มีปฏิสัมพันธ์ที่ดี ทำงานเป็นทีมได้
– สามรถทำงานภายใต้ความกดดัน
– มีความรับผิดชอบสูง ขยัน อดทน
– ยินดีรับพิจารณานักศึกษาจบใหม่ที่มั่นใจในการสอนเด็กระดับมัธยม