ครูส่งเสริมพัฒนาการเด็ก(ครูอนุบาล)

  • สังเกตพฤติกรรมเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
  • ออกแบบกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กตามสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น
  • ทำหน้าที่ครูอนุบาล สอน ดูแลนักเรียนห้องที่ได้รับมอบหมาย
  • ทำหน้าที่ครูอนุบาล สอน ดูแลนักเรียนห้องที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ :

  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาจิตวิทยา จิตวิทยาพัฒนาการ การศึกษาปฐมวัย หรือสาขาเกี่ยวข้อง
  • มีความสนใจในพัฒนาการของเด็กเล็ก
  • มีใจรักเด็กวัยอนุบาล
  • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
  • มีความคล่องแคล่ว พร้อมเรียนรู้ตลอดเวลา ร่างกายแข็งแรง