ครูแสนภาษา(ครูศิลปะ)

  • สอนศิลปะระดับประถมศึกษา(ป.1-ป.3)
  • หน้างานครูประจำชั้น ครูเวร และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ :

  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ศิลปกรรมศาสตร์ ศิลปศึกษา ออกแบบประยุกต์ศิลป์ มัณฑนศิลป์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถทำงานได้ครบ 3 ปีการศึกษาต่อเนื่อง