ครูดนตรีชีวิต(ครูดนตรี)

  • สอนวิชาดนตรีเด็กระดับอนุบาล
  • สอนวิชาดนตรีเด็กระดับประถมต้น(ป.1-ป.3)
  • ดูและนักเรียนและหน้าที่ครูประจำชั้นร่วม
  • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ :

  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาดนตรีศึกษา ดนตรีสาขา หรือสาขที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรู้ ทักษะ ในเรื่องทฤษฎีการสอนดนตรีของโคดายและการสอนดนตรีของออร์ฟ
  • มีความสนใจในการสอนดนตรีเด็กเล็กวัยระดับประถมศึกษา
  • มีความสามารถในด้านการขับร้อง และเล่นเปียโนได้
  • พร้อมเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
  • สามารถทำงานได้ครบ 3 ปีการศึกษาต่อเนื่อง