ครูดนตรีชีวิต(ครูดนตรี)

  • สอนวิชาดนตรีเด็กระดับมัธยมศึกษา (ม.1-ม.6)
  • สอนวิชาดนตรีเด็กระดับประถมศึกษา (ป.1-ป.3)
  • ดูแลนักเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบ
  • หน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ :

  • จบการศึกษาปริญญาตรี ศิลปกรรมศาสตร์ ดนตรีศึกษา ดนตรีสากล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ไม่จำเป็นต้องมีใบประกอบวิชาชีพครูเบื้องต้น
  • มีความรู้ในเรื่องทฤษฎีดนตรีสากล Ear training และ ประวัติศาสตร์ดนตรี
  • มีทักษะความรู้ ประสบการณ์ในการจัดคอนเสิร์ต หรือเทศกาลดนตรี
  • มีความรู้ ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และภาษาอังกฤษ
  • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ที่มีความมั่นใจสอนเด็กระดับมัธยม