เจ้าหน้าที่ระบบฐานข้อมูล

 • สรรหาหรือสร้างเครื่องมือเพื่อช่วยแก้ปัญหาและส่งเสริมให้องค์กรทำงานมีประสิทธิภาพ
 • ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ของโรงเรียน
 • ทำงานร่วมกันระหว่างครู นักเรียน ผู้ปกครอง กับผู้พัฒนา software หรือ BA; Business analyst
 • ทำงานร่วมกันระหว่างทีมไอทีของโรงเรียน
 • จัดการฐานข้อมูลของโรงเรียน เช่น ข้อมูลนักเรียน ครู, การวัดประเมินผลของนักเรียน
 • สอนบางรายวิชาตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น Coding, Visual thinking เป็นต้น
 • หน้างานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ:

 1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 2. มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 3. มีความรู้ความเข้าใจระบบ Front-End เช่น HTML/CSS,JavaScript
 4. มีความรู้ความเข้าใจระบบ Back-End Web Server เช่น Apache, Database เช่น MySQL, MongoDB เป็นต้น
 5. มีทักษะการสื่อสาร การประสานงานที่ดีเยี่ยม
 6. มีความรับผิดชอบสูงและพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ
 7. สนุกกับการแก้ไขปัญหา
 8. มี Growth Mindset