ผลสอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา 2564 รอบแรก

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้น 12 ปีการศึกษา 2563 กับผลศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา 2564 ปีนี้ยังมีอีกหลากหลายคณะ สาขาที่พี่ๆ ชั้น 12 รอยื่นคะแนนและรอสอบ ยินดีกับนักเรียนทุกคนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนในคณะ สาขาที่ตนเองสนใจ และเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่รอสอบอยู่นะคะ

1. นายกันต์ อิงคพัฒน์ (กันต์)

คณะดุริยางคศาสตร์ สาขาดนตรีแจ๊ส
มหาวิทยาลัยศิลปากร

2. นายศักดิพัฒน์ พุทธิมา (เบสท์)

คณะจิตวิทยา สาขาวิทยาศาสตร์จิตวิทยา (นานาชาติ) JIPP
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3. นางสาวอันน์ ปัญญจร (อันน์)

คณะ SoA+D (school of Architecture and design) สาขา DIPs (Design Innovation Practice school)
นวัตกรรมการออกแบบเชิงลึก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)
ทุนเพชรพระจอมฯสาขาวิชาการดีเด่น

4. นาย นพกร คีรีรักษ์วัฒนา (เอ็ด)

คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์ สาขาสื่อดิจิทัล
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

5. นายปวริศ ลิมป์นินาท (เท็ดดี้)

คณะบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด (หลักสูตรนานาชาติ)
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (MUIC)

6. นายเอกวีร์ วรากูลศิริพันธุ์ (นพ)

คณะดิจิทัลมีเดีย สาขาดิจิทัลอาร์ตส์
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

7. นางสาวอรุชา เมฆานนท์ (มุก)

คณะมัณฑนศิลป์ สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

8. นางสาวธัญธร โอฬารริกสุภัค(เมี่ยว)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ International School of Engineering
สาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (Robotics & AI Engineering)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

9. นายสกลพงศ์ พรหมมุสิก (น้ำมนต์)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิศวกรรมยานยนต์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร
ข้อมูล ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์2564