ครูธรรมชาติศึกษาและประยุกต์วิทยา(ครูวิทยาศาสตร์ประถมปลาย) 1 อัตรา

คุณสมบัติ

  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • สนใจการทำกิจกรรมโครงงาน กิจกรรมภาคสนามทั้งภายนอกและภายในโรงเรียน
  • มีความถนัดและสามารถสอนวิทยาศาสตร์ทุกด้านในเบื้องต้น