ช่างเทคนิค

  • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.-ปริญญาตรี สาขาอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรู้และทักษะการใช้ และการซ่อมอุปกรณ์ เครื่องมือโสตทัศนูปกรณ์ อุปกรณ์เครื่องเสียงต่างๆ
  • มีความรู้และทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในโปรแกรมเบื้องต้น
  • รักงานบริการ และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  • สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลาได้ตามที่องค์กรกำหนด