การรับสมัครนักเรียน

ประกาศ

การรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2565
โดยจะใช้ระบบการสมัครเรียนแบบ Online เท่านั้น

ขั้นตอนที่ 1

ซื้อรหัสใบสมัครเรียน

ค่าใช้จ่ายรหัสใบสมัครเรียนจำหน่ายราคาชุดละ 800 บาท
ช่องทางการจำหน่าย[email protected] ของโรงเรียน : @plearnpattana
วัน-เวลาจำหน่ายวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 17.00 น.
วันเสาร์ เวลา 09.00 – 15.00 น.
หยุดวันอาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์

ขั้นตอนที่ 2

กรอกใบสมัครเรียน Online


ขั้นตอนที่ 3

นัดสำรวจพัฒนาการ/ทดสอบ และ สัมภาษณ์

โรงเรียนจะติดต่อนัดหมายวัน-เวลาสำรวจพัฒนาการ/ทดสอบนักเรียน และสัมภาษณ์ผู้ปกครอง พร้อมทั้งรับกระเป๋าผ้า หนังสือเพลินกับการพัฒนา และยื่นเอกสารประกอบการสมัครเรียนในวันเดียวกัน

อนุบาล

ชั้นซื้อรหัสใบสมัครเรียน
และกรอกใบสมัครแบบ Online
นัดสำรวจพัฒนาการ/ทดสอบ และ สัมภาษณ์
เด็กเล็ก และเตรียมอนุบาล15 – 19 มิถุนายน 2563ทุกวันพุธและวันพฤหัสบดี (ช่วงเช้า)
อนุบาล 1 – 3
(สำหรับผู้ปกครองภายใน)
7 – 11 กันยายน 2563ทุกวันพุธและวันพฤหัสบดี (ช่วงเช้า)
อนุบาล 1 – 3
(สำหรับบุคคลภายนอก)
21 กันยายน 2563 เป็นต้นไปทุกวันพุธและวันพฤหัสบดี (ช่วงเช้า)

หมายเหต : ชั้นเด็กเล็กเละชั้นเตรียมอนุบาล เปิดรับสมัครเฉพาะผู้ปกครองที่สมัครอบรมเชิงปฏิบัติการ “เรียนรู้…เรียนเพลิน” 120 ครอบครัวแรกเท่านั้น  **(ปิดรับสมัครแล้ว)**

ช่วงชั้นที่ 1

ชั้นซื้อรหัสใบสมัครเรียน
และกรอกใบสมัครแบบ Online
นัดสำรวจพัฒนาการ/ทดสอบ และ สัมภาษณ์
ชั้น 1 (ประถม 1)
จำหน่ายใบสมัครเรียน
120 คนเท่านั้น
8 – 15 กรกฎาคม 2563
สำหรับบุคลากร ผู้ปกครองภายใน และโรงเรียนจิตตเมตต์
20 – 24 กรกฎาคม 2563
สำหรับโรงเรียนพันธมิตร 2
27 – 31 กรกฎาคม 2563
สำหรับโรงเรียนอื่นๆ
ชั้น 2 – 3 (ประถม 2 – 3)
เปิดรับสมัครสำรอง
7 – 11 กันยายน 2563
สำหรับผู้ปกครองภายใน
21 กันยายน 2563 เป็นต้นไป
สำหรับบุคคลภายนอก

1 หากจำนวนผู้สมัคร 2 กลุ่มแรกเต็มจำนวน 120 คน กลุ่มโรงเรียนอื่นๆ จะรับสมัครเป็นสำรอง

2 โรงเรียนพันธมิตร มีดังนี้ อนุบาลบ้านพลอยภูมิ อนุบาลมณีรัตน์ อนุบาลมณียา อนุบาลสร้างสรรค์ อนุบาลเลิศวินิต และ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล

ช่วงชั้นที่ 2

ชั้นซื้อรหัสใบสมัครเรียน
และกรอกใบสมัครแบบ Online
นัดสำรวจพัฒนาการ/ทดสอบ และ สัมภาษณ์
ชั้น 4 – 6
(ประถม 4 – 6)
7 – 11 กันยายน 2563
สำหรับผู้ปกครองภายใน
14 กันยายน 2563 เป็นต้นไป
สำหรับบุคคลภายนอก

ช่วงชั้นมัธยม

ชั้นซื้อรหัสใบสมัครเรียน
และกรอกใบสมัครแบบ Online
นัดสำรวจพัฒนาการ/ทดสอบ และ สัมภาษณ์
ชั้น 7 – 10
(มัธยม 1 – 4)
7 – 11 กันยายน 2563
สำหรับผู้ปกครองภายใน
14 กันยายน 2563 เป็นต้นไป
สำหรับบุคคลภายนอก

ชั้นซื้อรหัสใบสมัครเรียน
และกรอกใบสมัครแบบ Online
นัดสำรวจพัฒนาการ/ทดสอบ และ สัมภาษณ์
เด็กเล็ก และเตรียมอนุบาล15 – 19 มิถุนายน 2563ทุกวันพุธและวันพฤหัสบดี (ช่วงเช้า)
อนุบาล 1 – 3
(สำหรับผู้ปกครองภายใน)
7 – 11 กันยายน 2563ทุกวันพุธและวันพฤหัสบดี (ช่วงเช้า)
ชั้นอายุ
เด็กเล็กรับตั้งแต่อายุ 1 ปี 6 เดือนขึ้นไป
เตรียมอนุบาลรับตั้งแต่อายุ 2 ปีขึ้นไป
อนุบาล 1รับตั้งแต่อายุ 3 ปีขึ้นไป
อนุบาล 2รับตั้งแต่อายุ 4 ปีขึ้นไป
อนุบาล 3รับตั้งแต่อายุ 5 ปีขึ้นไป
** นับเกณฑ์อายุถึงวันที่ 31 พฤษภาคมของทุกปี (ยกเว้นชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 4) **
เอกสารจำนวน
สำเนาสูติบัตรนักเรียน1 ฉบับ
สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน บิดา มารดา และผู้ปกครอง (กรณีที่บิดา มารดา ไม่ได้เป็นผู้ปกครอง)
(สำเนาเฉพาะหน้าแรกและหน้าที่มีชื่อของนักเรียน บิดา มารดา และผู้ปกครอง)
คนละ 1 ฉบับ
สำเนาบัตรประชาชนนักเรียน (ถ้ามี) บิดา มารดา และผู้ปกครอง (กรณีที่บิดา มารดา ไม่ได้เป็นผู้ปกครอง)คนละ 1 ฉบับ
รูปถ่ายนักเรียนขนาด 2 นิ้ว (หน้าตรง ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
กรณีสมัครเรียนชั้นเด็กเล็ก – อนุบาล 3 ใช้รูปขนาดโปสการ์ด 2 รูปแทนได้ (หน้าชัดๆ)
2 รูป
รูปถ่ายบิดา มารดา ผู้ปกครอง ขนาดไม่น้อยกว่า 2 นิ้วคนละ 1 รูป
รูปถ่ายครอบครัวขนาดโปสการ์ด1 รูป
สำเนาเอกสารสำคัญอื่นๆ เช่น เอกสารการเปลี่ยนชื่อ-สกุล Passport (กรณีที่บิดา/มารดาเป็นต่างชาติ)
ใบรับรองการเป็นนักเรียน (ปพ.๗)
(สำหรับสมัครเรียนชั้นอนุบาล 2 – 3)
รับรองสำเนาถูกต้อง บนเอกสารทุกใบ
เอกสารเพิ่มเติม กรณีเข้าเรียนระหว่างปี (ทุกชั้น) – ข้อมูลจากโรงเรียนเดิม
เวลาเรียน
ข้อมูลการวัดและประเมินตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
ข้อมูลประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ข้อมูลประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน
ข้อมูลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การสัมภาษณ์พูดคุยกับผู้ปกครอง (ทั้งครอบครัว) ใช้เวลาครอบครัวละประมาณ 30 – 45 นาที โดยหัวหน้าช่วงชั้น เพื่อเป็นการทวนสอบถึงแนวทางของโรงเรียน และความต้องการของผู้ปกครองให้สอดคล้องในแนวทางเดียวกัน

 • การสำรวจพัฒนาการของเด็กตามวัยที่เหมาะสมเป็นรายบุคคล โดยแบบทดสอบพัฒนาการ Denver Test II ประกอบกับการสังเกตพฤติกรรมนักเรียน โดยผู้เชียวชาญด้านการศึกษาพิเศษ
 • สัมภาษณ์พูดคุยกับผู้ปกครอง – บิดา มารดา หรือผู้ดูแลใกล้ชิด
ชั้นซื้อรหัสใบสมัครเรียน
และกรอกใบสมัครแบบ Online
ชั้น 1 (ประถม 1)
จำหน่ายใบสมัครเรียน
120 คนเท่านั้น
8 – 15 กรกฎาคม 2563
สำหรับบุคลากร ผู้ปกครองภายใน และโรงเรียนจิตตเมตต์
20 – 24 กรกฎาคม 2563
สำหรับโรงเรียนพันธมิตร 2
27 – 31 กรกฎาคม 2563
สำหรับโรงเรียนอื่นๆ
ชั้น 2 – 3 (ประถม 2 – 3)
เปิดรับสมัครสำรอง
7 – 11 กันยายน 2563
สำหรับผู้ปกครองภายใน
21 กันยายน 2563 เป็นต้นไป
สำหรับบุคคลภายนอก
ชั้นอายุ
ประถมศึกษาปีที่ 1รับตั้งแต่อายุ 6 ปีขึ้นไป
ประถมศึกษาปีที่ 2รับตั้งแต่อายุ 7 ปีขึ้นไป
ประถมศึกษาปีที่ 3รับตั้งแต่อายุ 8 ปีขึ้นไป
** นับเกณฑ์อายุถึงวันที่ 31 พฤษภาคมของทุกปี (ยกเว้นชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 4) **
เอกสารจำนวน
สำเนาสูติบัตรนักเรียน1 ฉบับ
สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน บิดา มารดา และผู้ปกครอง (กรณีที่บิดา มารดา ไม่ได้เป็นผู้ปกครอง)
(สำเนาเฉพาะหน้าแรกและหน้าที่มีชื่อของนักเรียน บิดา มารดา และผู้ปกครอง)
คนละ 1 ฉบับ
สำเนาบัตรประชาชนนักเรียน (ถ้ามี) บิดา มารดา และผู้ปกครอง (กรณีที่บิดา มารดา ไม่ได้เป็นผู้ปกครอง)คนละ 1 ฉบับ
รูปถ่ายนักเรียนขนาด 2 นิ้ว (หน้าตรง ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
กรณีสมัครเรียนชั้นเด็กเล็ก – อนุบาล 3 ใช้รูปขนาดโปสการ์ด 2 รูปแทนได้ (หน้าชัดๆ)
2 รูป
รูปถ่ายบิดา มารดา ผู้ปกครอง ขนาดไม่น้อยกว่า 2 นิ้วคนละ 1 รูป
รูปถ่ายครอบครัวขนาดโปสการ์ด1 รูป
สำเนาเอกสารสำคัญอื่นๆ เช่น เอกสารการเปลี่ยนชื่อ-สกุล Passport (กรณีที่บิดา/มารดาเป็นต่างชาติ)
ใบประกาศหรือใบรับรองการเป็นนักเรียน (ปพ.๗)
(สำหรับเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1)
ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑)
(สำหรับเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 – 4)
สมุดรายงานผลการเรียนย้อนหลังอย่างน้อย ๒ ปีและปีปัจจุบัน (ปพ.๖)
(สำหรับเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 – 4)
ใบรับรองการเป็นนักเรียน (ปพ.๗)
(สำหรับเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 – 4)
เอกสารระเบียนสะสม (ปพ.๘)
(สำหรับเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 – 4)
รับรองสำเนาถูกต้อง บนเอกสารทุกใบ
เอกสารเพิ่มเติม กรณีเข้าเรียนระหว่างปี (ทุกชั้น) – ข้อมูลจากโรงเรียนเดิม
เวลาเรียน
ข้อมูลการวัดและประเมินตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
ข้อมูลประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ข้อมูลประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน
ข้อมูลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การสัมภาษณ์พูดคุยกับผู้ปกครอง (ทั้งครอบครัว) ใช้เวลาครอบครัวละประมาณ 30 – 45 นาที โดยหัวหน้าช่วงชั้น เพื่อเป็นการทวนสอบถึงแนวทางของโรงเรียน และความต้องการของผู้ปกครองให้สอดคล้องในแนวทางเดียวกัน

ประถมศึกษาปีที่ 1

 • การสำรวจพัฒนาการของนักเรียน
 • สัมภาษณ์พูดคุยกับผู้ปกครอง – บิดา มารดา หรือผู้ดูแลใกล้ชิด

ประถมศึกษาปีที่ 2 – 6

 • ทดสอบความรู้พื้นฐาน 3 วิชา (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์)
 • การประเมินศักยภาพในการเรียนรู้และการปรับตัวของนักเรียนเบื้องต้น โดยผู้เชี่ยวชาญ
 • สัมภาษณ์พูดคุยกับผู้ปกครอง – บิดา มารดา หรือผู้ดูแลใกล้ชิด
ชั้นซื้อรหัสใบสมัครเรียน
และกรอกใบสมัครแบบ Online
ชั้น 4 – 6
(ประถม 4 – 6)
7 – 11 กันยายน 2563
สำหรับผู้ปกครองภายใน
14 กันยายน 2563 เป็นต้นไป
สำหรับบุคคลภายนอก
เอกสารจำนวน
สำเนาสูติบัตรนักเรียน1 ฉบับ
สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน บิดา มารดา และผู้ปกครอง (กรณีที่บิดา มารดา ไม่ได้เป็นผู้ปกครอง)
(สำเนาเฉพาะหน้าแรกและหน้าที่มีชื่อของนักเรียน บิดา มารดา และผู้ปกครอง)
คนละ 1 ฉบับ
สำเนาบัตรประชาชนนักเรียน (ถ้ามี) บิดา มารดา และผู้ปกครอง (กรณีที่บิดา มารดา ไม่ได้เป็นผู้ปกครอง)คนละ 1 ฉบับ
รูปถ่ายนักเรียนขนาด 2 นิ้ว (หน้าตรง ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
กรณีสมัครเรียนชั้นเด็กเล็ก – อนุบาล 3 ใช้รูปขนาดโปสการ์ด 2 รูปแทนได้ (หน้าชัดๆ)
2 รูป
รูปถ่ายบิดา มารดา ผู้ปกครอง ขนาดไม่น้อยกว่า 2 นิ้วคนละ 1 รูป
รูปถ่ายครอบครัวขนาดโปสการ์ด1 รูป
สำเนาเอกสารสำคัญอื่นๆ เช่น เอกสารการเปลี่ยนชื่อ-สกุล Passport (กรณีที่บิดา/มารดาเป็นต่างชาติ)
ใบประกาศหรือใบรับรองการเป็นนักเรียน (ปพ.๗)
(สำหรับเรียนชั้นชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 – มัธยมศึกษาปีที่ 4)
ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑)
(สำหรับเรียนชั้นชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 – มัธยมศึกษาปีที่ 4)
สมุดรายงานผลการเรียนย้อนหลังอย่างน้อย ๒ ปีและปีปัจจุบัน (ปพ.๖)
(สำหรับเรียนชั้นชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 – มัธยมศึกษาปีที่ 4)
ใบรับรองการเป็นนักเรียน (ปพ.๗)
(สำหรับเรียนชั้นชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 – มัธยมศึกษาปีที่ 4)
เอกสารระเบียนสะสม (ปพ.๘)
(สำหรับเรียนชั้นชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 – มัธยมศึกษาปีที่ 4)
รับรองสำเนาถูกต้อง บนเอกสารทุกใบ
เอกสารเพิ่มเติม กรณีเข้าเรียนระหว่างปี (ทุกชั้น) – ข้อมูลจากโรงเรียนเดิม
เวลาเรียน
ข้อมูลการวัดและประเมินตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
ข้อมูลประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ข้อมูลประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน
ข้อมูลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การสัมภาษณ์พูดคุยกับผู้ปกครอง (ทั้งครอบครัว) ใช้เวลาครอบครัวละประมาณ 30 – 45 นาที โดยหัวหน้าช่วงชั้น เพื่อเป็นการทวนสอบถึงแนวทางของโรงเรียน และความต้องการของผู้ปกครองให้สอดคล้องในแนวทางเดียวกัน

ประถมศึกษาปีที่ 2 – 6

 • ทดสอบความรู้พื้นฐาน 3 วิชา (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์)
 • การประเมินศักยภาพในการเรียนรู้และการปรับตัวของนักเรียนเบื้องต้น โดยผู้เชี่ยวชาญ
 • สัมภาษณ์พูดคุยกับผู้ปกครอง – บิดา มารดา หรือผู้ดูแลใกล้ชิด
ชั้นซื้อรหัสใบสมัครเรียน
และกรอกใบสมัครแบบ Online
ชั้น 7 – 10
(มัธยม 1 – 4)
7 – 11 กันยายน 2563
สำหรับผู้ปกครองภายใน
14 กันยายน 2563 เป็นต้นไป
สำหรับบุคคลภายนอก
เอกสารจำนวน
สำเนาสูติบัตรนักเรียน1 ฉบับ
สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน บิดา มารดา และผู้ปกครอง (กรณีที่บิดา มารดา ไม่ได้เป็นผู้ปกครอง)
(สำเนาเฉพาะหน้าแรกและหน้าที่มีชื่อของนักเรียน บิดา มารดา และผู้ปกครอง)
คนละ 1 ฉบับ
สำเนาบัตรประชาชนนักเรียน (ถ้ามี) บิดา มารดา และผู้ปกครอง (กรณีที่บิดา มารดา ไม่ได้เป็นผู้ปกครอง)คนละ 1 ฉบับ
รูปถ่ายนักเรียนขนาด 2 นิ้ว (หน้าตรง ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
กรณีสมัครเรียนชั้นเด็กเล็ก – อนุบาล 3 ใช้รูปขนาดโปสการ์ด 2 รูปแทนได้ (หน้าชัดๆ)
2 รูป
รูปถ่ายบิดา มารดา ผู้ปกครอง ขนาดไม่น้อยกว่า 2 นิ้วคนละ 1 รูป
รูปถ่ายครอบครัวขนาดโปสการ์ด1 รูป
สำเนาเอกสารสำคัญอื่นๆ เช่น เอกสารการเปลี่ยนชื่อ-สกุล Passport (กรณีที่บิดา/มารดาเป็นต่างชาติ)
ใบประกาศหรือใบรับรองการเป็นนักเรียน (ปพ.๗)
(สำหรับเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1)
ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑)
(สำหรับเรียนชั้นชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 – มัธยมศึกษาปีที่ 4)
สมุดรายงานผลการเรียนย้อนหลังอย่างน้อย ๒ ปีและปีปัจจุบัน (ปพ.๖)
(สำหรับเรียนชั้นชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 – มัธยมศึกษาปีที่ 4)
ใบรับรองการเป็นนักเรียน (ปพ.๗)
(สำหรับเรียนชั้นชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 – มัธยมศึกษาปีที่ 4)
เอกสารระเบียนสะสม (ปพ.๘)
(สำหรับเรียนชั้นชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 – มัธยมศึกษาปีที่ 4)
รับรองสำเนาถูกต้อง บนเอกสารทุกใบ – หลักฐานการศึกษาทั้งหมด ขอเป็นตัวจริง
เอกสารเพิ่มเติม กรณีเข้าเรียนระหว่างปี (ทุกชั้น) – ข้อมูลจากโรงเรียนเดิม
เวลาเรียน
ข้อมูลการวัดและประเมินตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
ข้อมูลประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ข้อมูลประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน
ข้อมูลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การสัมภาษณ์พูดคุยกับผู้ปกครอง (ทั้งครอบครัว) ใช้เวลาครอบครัวละประมาณ 30 – 45 นาที โดยหัวหน้าช่วงชั้น เพื่อเป็นการทวนสอบถึงแนวทางของโรงเรียน และความต้องการของผู้ปกครองให้สอดคล้องในแนวทางเดียวกัน

มัธยมศึกษา 1 – 4

 • ทดสอบความรู้พื้นฐาน 3 วิชา (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์)
 • การประเมินศักยภาพในการเรียนรู้และการปรับตัวของนักเรียนเบื้องต้น โดยผู้เชี่ยวชาญ
 • สัมภาษณ์พูดคุยกับผู้ปกครอง – บิดา มารดา หรือผู้ดูแลใกล้ชิด

หมายเหตุ

 • การเปิดรับสมัครอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับจำนวนผู้สมัครเรียนในแต่ละระดับชั้น ขอให้ผู้ปกครองติดตามข้อมูลอัพเดท ได้ที่ โทร. 02 885 2670 – 5 ต่อ 111, 222 หรือ 063 924 7479 หรือ [email protected] : @plearnpattana
 • การเปิดรับสมัครระดับชั้นเด็กเล็ก, เตรียมอนุบาล และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ร.ร.ขอสงวนสิทธิ์รับนักเรียนเข้าเรียนเฉพาะต้นปีการศึกษา (ภาคเรียนที่ 1 เดือน พ.ค. เท่านั้น)