การรับสมัครนักเรียน

โรงเรียนเพลินพัฒนา
เปิดรับสมัครนักเรียน ตั้งแต่
ระดับชั้นเตรียมอนุบาล – มัธยมศึกษาตอนปลาย

ด้วยวิสัยทัศน์

เพลินพัฒนาเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้
ที่มุ่งสร้างผู้เรียน ให้บรรลุศักยภาพสูงสุดของตนเองร่วมกัน
เพื่อความสุขอย่างยั่งยืนของชีวิตและสังคม

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่

ชั้น 1 (ประถม 1) ปีการศึกษา 2567

รอบผู้ปกครองภายใน
โรงเรียนจิตตเมตต์
กลุ่มโรงเรียนพันธมิตร

(อนุบาลมณียา อนุบาลบ้านพลอยภูมิ อนุบาลมณีรัตน์ อนุบาลสร้างสรรค์ อนุบาลเลิศวินิต สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว)

 • 22 – 26 พฤษภาคม 2566

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่เวลา 8.30 น .เป็นต้นไป
ผู้ปกครองจะคลิกปุ่ม “ลงทะเบียนสมัครเรียน” ได้ เมื่อถึงกำหนดการที่แจ้งไว้

รอบบุคคลภายนอก (โรงเรียนอื่นๆ)

 • 6 – 9 มิถุนายน 2566
  (รับรายชื่อสำรอง)

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่เวลา 8.30 น .เป็นต้นไป
ผู้ปกครองจะคลิกปุ่ม “ลงทะเบียนสมัครเรียน” ได้ เมื่อถึงกำหนดการที่แจ้งไว้

ปีการศึกษา

2566

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่

ระดับชั้นอนุบาล 3 – ประถมศึกษาปีที่ 6
(ยกเว้นระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ ประถมศึกษาปีที่ 3)

สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่

สื่อสารองค์กร LINE @plearnpattana

โทร 02 885 2670 – 5 ต่อ 111 หรือ 222

กำหนดการเปิดรับสมัครนักเรียน
ปีการศึกษา 2567

อนุบาล

ชั้นเตรียมอนุบาล

 • 4 กันยายน 2566 เป็นต้นไป
  (รับรายชื่อสำรอง)

ติดต่อผ่าน LINE @plearnpattana

ชั้นอนุบาล 1 – 3

 • 1 กันยายน 2566 เป็นต้นไป
  (รับรายชื่อสำรอง)

ติดต่อผ่าน LINE @plearnpattana

หมายเหตุ

อนุบาล 1 – 3 รับรายชื่อสำรอง เนื่องจากมีนักเรียนเต็มจำนวน โรงเรียนจะติดต่อผู้ปกครองกลับไปเมื่อมีที่ว่าง

ขั้นตอนการรับสมัครนักเรียน
ปีการศึกษา 2567

ชั้นเตรียมอนุบาล

 • 4 กันยายน 2566 เป็นต้นไป
  (รับรายชื่อสำรอง)

ชั้นอนุบาล 1 – 3

 • 1 กันยายน 2566 เป็นต้นไป
  (รับรายชื่อสำรอง)

หมายเหตุ

อนุบาล 1 – 3 รับเป็นรายชื่อสำรอง เนื่องจากมีนักเรียนเต็มจำนวน โรงเรียนจะติดต่อผู้ปกครองกลับไปเมื่อมีที่ว่าง

ขั้นตอนที่ 1

ผู้ปกครองสามารถรับชม VDO ความรู้ อย่างน้อย 5 เรื่อง

เกี่ยวกับแนวทางพัฒนาลูกในทิศทางของโรงเรียน ก่อนการสมัครเรียน

 • พฤษภาคม – สิงหาคม 2566

ขั้นตอนที่ 2

ลงทะเบียนสมัครเรียน

หมายเหตุ

หากมีผู้ลงทะเบียนเกิน 150 คน โรงเรียนจะจับฉลากรายชื่อให้ได้เพียง 150 คน ที่ได้สมัครเรียนและเข้าร่วม Workshop คนที่ 151 เป็นต้นไป รอเป็นสำรอง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครเรียนและเข้าร่วม Workshop 150 คน ในวันที่ 6 กันยายน 2566 ผ่านเว็บไซต์โรงเรียน

 • 28 สิงหาคม – 3 กันยายน 2566 (ตั้งแต่เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป)
ลงทะเบียนสมัครเรียน

ผู้ปกครองจะคลิกปุ่ม “ลงทะเบียนสมัครเรียน” ได้ เมื่อถึงกำหนดการที่แจ้งไว้

ขั้นตอนที่ 3

ยื่นใบสมัครเรียน Online

โดยโรงเรียนจะแจ้ง link กรอกใบสมัครเรียนผ่านประกาศผู้มีสิทธิ์สมัครเรียน 150 คน ในวันที่ 6 กันยายน 2566

 • 6 – 22 กันยายน 2566

ขั้นตอนที่ 4

เข้าร่วม Workshop “เรียนรู้…เรียนเพลิน”

กับ ผศ.ดร.ปนัดดา ธนเศรษฐกร

ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการสมอง จิตใจ และความสัมพันธ์ และอาจารย์สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

โรงเรียนจะแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม ภายในเดือนมิถุนายน 2566

 • ช่วงระหว่างวันที่ 11 – 16 กันยายน 2566
รายละเอียด รายชื่อผู้เข้าร่วม Workshop

ขั้นตอนที่ 5

สำรวจพัฒนาการและสัมภาษณ์ผู้ปกครอง

โรงเรียนจะติดต่อนัดหมายทางโทรศัพท์

 • 27 กันยายน – 20 ตุลาคม 2566

ขั้นตอนที่ 6

ประกาศรายชื่อรับเข้าเรียน

 • 27 ตุลาคม 2566
ประกาศรายชื่อรับเข้าเรียน

ขั้นตอนที่ 1

สมัครเรียน (รายชื่อสำรอง)

ติดต่อผ่าน LINE @plearnpattana

 • 1 กันยายน 2566 เป็นต้นไป (ตั้งแต่เวลา 8.30 น .เป็นต้นไป)

ขั้นตอนที่ 2

ผู้ปกครองสามารถรับชม VDO ความรู้ อย่างน้อย 5 เรื่อง

เกี่ยวกับแนวทางพัฒนาลูกในทิศทางของโรงเรียน และโรงเรียนจะติดต่อกลับผู้ปกครองเมื่อมีที่ว่าง

 • พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป

คุณสมบัติของผู้สมัคร

ชั้นอายุ
เตรียมอนุบาลรับตั้งแต่อายุ 2 ปีขึ้นไป
อนุบาล 1รับตั้งแต่อายุ 3 ปีขึ้นไป
อนุบาล 2รับตั้งแต่อายุ 4 ปีขึ้นไป
อนุบาล 3รับตั้งแต่อายุ 5 ปีขึ้นไป

นับเกณฑ์อายุถึงวันที่ 31 พฤษภาคมของทุกปี

เอกสารประกอบการสมัครเรียน

เอกสารจำนวน
สำเนาสูติบัตรนักเรียน1 ฉบับ
สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน บิดา มารดา และผู้ปกครอง (กรณีที่บิดา มารดา ไม่ได้เป็นผู้ปกครอง)
(สำเนาเฉพาะหน้าแรกและหน้าที่มีชื่อของนักเรียน บิดา มารดา และผู้ปกครอง)
คนละ 1 ฉบับ
สำเนาบัตรประชาชนนักเรียน (ถ้ามี) บิดา มารดา และผู้ปกครอง (กรณีที่บิดา มารดา ไม่ได้เป็นผู้ปกครอง)คนละ 1 ฉบับ
รูปถ่ายนักเรียนขนาดโปสการ์ด (เป็นรูปทั่วไปได้ เห็นหน้าชัดๆ)2 รูป
รูปถ่ายบิดา มารดา ผู้ปกครอง ขนาดไม่น้อยกว่า 2 นิ้วคนละ 1 รูป
รูปถ่ายครอบครัวขนาดโปสการ์ด1 รูป
สำเนาเอกสารสำคัญอื่นๆ เช่น เอกสารการเปลี่ยนชื่อ-สกุล Passport (กรณีที่บิดา/มารดาเป็นต่างชาติ)
ใบรับรองการเป็นนักเรียน (ปพ.7)
(สำหรับสมัครเรียนชั้นอนุบาล 2 – 3)
รับรองสำเนาถูกต้อง บนเอกสารทุกใบ
เอกสารเพิ่มเติม กรณีเข้าเรียนระหว่างปี (ทุกชั้น) – ข้อมูลจากโรงเรียนเดิม
เวลาเรียน
ข้อมูลการวัดและประเมินตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
ข้อมูลประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ข้อมูลประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน
ข้อมูลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

เกณฑ์การพิจารณารับเข้าเรียน

การสัมภาษณ์พูดคุยกับผู้ปกครอง (ทั้งครอบครัว) ใช้เวลาครอบครัวละประมาณ 30 – 40 นาที โดยหัวหน้าช่วงชั้น เพื่อเป็นการทวนสอบถึงแนวทางของโรงเรียน และความต้องการของผู้ปกครองให้สอดคล้องในแนวทางเดียวกัน

การสำรวจพัฒนาการของเด็กตามวัยที่เหมาะสมเป็นรายบุคคล โดยแบบทดสอบพัฒนาการ Denver Test II ประกอบกับการสังเกตพฤติกรรมนักเรียน โดยผู้เชียวชาญด้านการศึกษาพิเศษ

สัมภาษณ์พูดคุยกับผู้ปกครอง – บิดา มารดา หรือผู้ดูแลใกล้ชิด

ชั้น 1 (ประถม 1)

รอบผู้ปกครองภายใน
โรงเรียนจิตตเมตต์
กลุ่มโรงเรียนพันธมิตร

ได้แก่ อนุบาลมณีรัตน์ อนุบาลมณียา อนุบาลสร้างสรรค์ อนุบาลเลิศวินิต อนุบาลบ้านพลอยภูมิ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหิดล

 • 22 – 26 พฤษภาคม 2566

รอบบุคคลภายนอก

 • 6 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป
  (รับรายชื่อสำรอง)

ติดต่อผ่าน LINE @plearnpattana

หมายเหตุ

รอเป็นสำรอง เพื่อรอที่ว่างจากผู้สละสิทธิ์

ชั้น 2 – 3 (ประถม 2 – 3)

 • 1 กันยายน 2566 เป็นต้นไป
  (รับรายชื่อสำรอง)

ติดต่อผ่าน LINE @plearnpattana

หมายเหตุ

ชั้น 2 – 3 รับเป็นรายชื่อสำรอง เนื่องจากมีนักเรียนเต็มจำนวน โรงเรียนจะติดต่อผู้ปกครองกลับไปเมื่อมีที่ว่าง

ขั้นตอนที่ 1

ผู้ปกครองสามารถรับชม VDO ความรู้ อย่างน้อย 5 เรื่อง

เกี่ยวกับแนวทางพัฒนาลูกในทิศทางของโรงเรียน ก่อนการสมัครเรียน

 • เมษายน – พฤษภาคม 2566

ขั้นตอนที่ 2

สมัครเรียน

รอบผู้ปกครองภายใน
โรงเรียนจิตตเมตต์
กลุ่มโรงเรียนพันธมิตร

 • 22 – 26 พฤษภาคม 2566
  (ตั้งแต่เวลา 8.30 น .เป็นต้นไป)

ผู้ปกครองจะคลิกปุ่ม “ลงทะเบียนสมัครเรียน” ได้ เมื่อถึงกำหนดการที่แจ้งไว้

รอบบุคคลภายนอก

 • 6 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป
  (รับรายชื่อสำรอง)
  (ตั้งแต่เวลา 8.30 น .เป็นต้นไป)

ติดต่อผ่าน LINE @plearnpattana

ผู้ปกครองจะคลิกปุ่ม “ลงทะเบียนสำรอง” ได้ เมื่อถึงกำหนดการที่แจ้งไว้

หมายเหตุ

โรงเรียนจะจับฉลากเรียงลำดับรายชื่อสำรอง และประกาศลำดับสำรอง วันที่ 15 มิถุนายน 2566 โดยในส่วนของสำรองโรงเรียนจะติดต่อกลับเมื่อที่ว่างจากผู้สละสิทธิ์

ขั้นตอนที่ 3

ชำระค่าสมัครเรียน และยื่นใบสมัครเรียน Online

โรงเรียนจะส่ง link สำหรับกรอกข้อมูลและส่งหลักฐานการชำระค่าสมัครเรียน (800 บาท/คน) ทาง sms ที่โทรศัพท์มือถือของผู้ปกครอง

หลังจากนั้นผู้ปกครองจะได้รับ link สำหรับกรอกใบสมัครเรียนทาง Email ที่แจ้งไว้

ขั้นตอนที่ 4

สำรวจพัฒนาการและสัมภาษณ์ผู้ปกครอง

 • มิถุนายน – กรกฎาคม 2566

ขั้นตอนที่ 5

ประกาศรายชื่อรับเข้าเรียน

 • ปลายเดือนกรกฎาคม 2566

ขั้นตอนที่ 1

สมัครเรียน (รายชื่อสำรอง)

ติดต่อผ่าน LINE @plearnpattana

 • 1 กันยายน 2566 เป็นต้นไป (ตั้งแต่เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป)

ขั้นตอนที่ 2

ผู้ปกครองสามารถรับชม VDO ความรู้ อย่างน้อย 5 เรื่อง

เกี่ยวกับแนวทางพัฒนาลูกในทิศทางของโรงเรียน และโรงเรียนจะติดต่อกลับผู้ปกครองเมื่อมีที่ว่าง

คุณสมบัติของผู้สมัคร

ชั้นอายุ
ประถมศึกษาปีที่ 1เกิดระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2560  ถึง  31 พฤษภาคม 2561
ประถมศึกษาปีที่ 2เกิดระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2559  ถึง  31 พฤษภาคม 2560
และศึกษาจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ประถมศึกษาปีที่ 3เกิดระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2558  ถึง  31 พฤษภาคม 2559
และศึกษาจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

เอกสารประกอบการสมัครเรียน

เอกสารจำนวน
สำเนาสูติบัตรนักเรียน1 ฉบับ
สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน บิดา มารดา และผู้ปกครอง (กรณีที่บิดา มารดา ไม่ได้เป็นผู้ปกครอง)
(สำเนาเฉพาะหน้าแรกและหน้าที่มีชื่อของนักเรียน บิดา มารดา และผู้ปกครอง)
คนละ 1 ฉบับ
สำเนาบัตรประชาชนนักเรียน (ถ้ามี) บิดา มารดา และผู้ปกครอง (กรณีที่บิดา มารดา ไม่ได้เป็นผู้ปกครอง)คนละ 1 ฉบับ
รูปถ่ายนักเรียนขนาด 2 นิ้ว (หน้าตรง ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
กรณีสมัครเรียนชั้นเด็กเล็ก – อนุบาล 3 ใช้รูปขนาดโปสการ์ด 2 รูปแทนได้ (หน้าชัดๆ)
2 รูป
รูปถ่ายบิดา มารดา ผู้ปกครอง ขนาดไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว หน้าตรง เห็นหน้าชัดๆ (ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นดำ)คนละ 1 รูป
รูปถ่ายครอบครัวขนาดโปสการ์ด1 รูป
สำเนาเอกสารสำคัญอื่นๆ เช่น เอกสารการเปลี่ยนชื่อ-สกุล Passport (กรณีที่บิดา/มารดาเป็นต่างชาติ)
ใบประกาศหรือใบรับรองการเป็นนักเรียน (ปพ.7)
(สำหรับเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1)
ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
(สำหรับเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 – 4)
สมุดรายงานผลการเรียนย้อนหลังอย่างน้อย 2 ปีและปีปัจจุบัน (ปพ.6)
(สำหรับเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 – 4)
ใบรับรองการเป็นนักเรียน (ปพ.7)
(สำหรับเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 – 4)
เอกสารระเบียนสะสม (ปพ.8)
(สำหรับเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 – 4)
รับรองสำเนาถูกต้อง บนเอกสารทุกใบ
เอกสารเพิ่มเติม กรณีเข้าเรียนระหว่างปี (ทุกชั้น) – ข้อมูลจากโรงเรียนเดิม
เวลาเรียน
ข้อมูลการวัดและประเมินตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
ข้อมูลประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ข้อมูลประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน
ข้อมูลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

เกณฑ์การพิจารณารับเข้าเรียน

การสัมภาษณ์พูดคุยกับผู้ปกครอง (ทั้งครอบครัว) ใช้เวลาครอบครัวละประมาณ 30 – 45 นาที โดยหัวหน้าช่วงชั้น เพื่อเป็นการทวนสอบถึงแนวทางของโรงเรียน และความต้องการของผู้ปกครองให้สอดคล้องในแนวทางเดียวกัน

ประถมศึกษาปีที่ 1

 • การสำรวจพัฒนาการของนักเรียน
 • สัมภาษณ์พูดคุยกับผู้ปกครอง – บิดา มารดา หรือผู้ดูแลใกล้ชิด

ประถมศึกษาปีที่ 2 – 6

 • ทดสอบความรู้พื้นฐาน 3 วิชา (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์)
 • การประเมินศักยภาพในการเรียนรู้และการปรับตัวของนักเรียนเบื้องต้น โดยผู้เชี่ยวชาญ
 • สัมภาษณ์พูดคุยกับผู้ปกครอง – บิดา มารดา หรือผู้ดูแลใกล้ชิด

ชั้น 4 – 6 (ประถม 4 – 6)

 • 1 กันยายน 2566 เป็นต้นไป

ขั้นตอนที่ 1

ผู้ปกครองสามารถรับชม VDO ความรู้ อย่างน้อย 5 เรื่อง

เกี่ยวกับแนวทางพัฒนาลูกในทิศทางของโรงเรียน ก่อนการสมัครเรียน

 • 1 กันยายน 2566 เป็นต้นไป

ขั้นตอนที่ 2

สมัครเรียน

ติดต่อซื้อรหัสใบสมัคร ผ่าน LINE @plearnpattana

 • 1 กันยายน 2566 เป็นต้นไป (ตั้งแต่เวลา 8.30 น .เป็นต้นไป)

ขั้นตอนที่ 3

ทดสอบนักเรียนและสัมภาษณ์ผู้ปกครอง

หมายเหตุ

โรงเรียนจะประกาศผลการรับเข้าเรียน ภายใน 7 วัน หลังจากวันทดสอบและสัมภาษณ์

 • ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป

เอกสารประกอบการสมัครเรียน

เอกสารจำนวน
สำเนาสูติบัตรนักเรียน1 ฉบับ
สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน บิดา มารดา และผู้ปกครอง (กรณีที่บิดา มารดา ไม่ได้เป็นผู้ปกครอง)
(สำเนาเฉพาะหน้าแรกและหน้าที่มีชื่อของนักเรียน บิดา มารดา และผู้ปกครอง)
คนละ 1 ฉบับ
สำเนาบัตรประชาชนนักเรียน (ถ้ามี) บิดา มารดา และผู้ปกครอง (กรณีที่บิดา มารดา ไม่ได้เป็นผู้ปกครอง)คนละ 1 ฉบับ
รูปถ่ายนักเรียนขนาด 2 นิ้ว (หน้าตรง ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
กรณีสมัครเรียนชั้นเด็กเล็ก – อนุบาล 3 ใช้รูปขนาดโปสการ์ด 2 รูปแทนได้ (หน้าชัดๆ)
2 รูป
รูปถ่ายบิดา มารดา ผู้ปกครอง ขนาดไม่น้อยกว่า 2 นิ้วคนละ 1 รูป
รูปถ่ายครอบครัวขนาดโปสการ์ด1 รูป
สำเนาเอกสารสำคัญอื่นๆ เช่น เอกสารการเปลี่ยนชื่อ-สกุล Passport (กรณีที่บิดา/มารดาเป็นต่างชาติ)
ใบประกาศหรือใบรับรองการเป็นนักเรียน (ปพ.7)
(สำหรับเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1)
ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
(สำหรับเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 – 4)
สมุดรายงานผลการเรียนย้อนหลังอย่างน้อย 2 ปีและปีปัจจุบัน (ปพ.6)
(สำหรับเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 – 4)
ใบรับรองการเป็นนักเรียน (ปพ.7)
(สำหรับเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 – 4)
เอกสารระเบียนสะสม (ปพ.8)
(สำหรับเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 – 4)
รับรองสำเนาถูกต้อง บนเอกสารทุกใบ

เกณฑ์การพิจารณารับเข้าเรียน

การสัมภาษณ์พูดคุยกับผู้ปกครอง (ทั้งครอบครัว) ใช้เวลาครอบครัวละประมาณ 30 – 45 นาที โดยหัวหน้าช่วงชั้น เพื่อเป็นการทวนสอบถึงแนวทางของโรงเรียน และความต้องการของผู้ปกครองให้สอดคล้องในแนวทางเดียวกัน

ประถมศึกษาปีที่ 4 – 6

ชั้น 7 และชั้น 10 (มัธยม 1 แล 4)

 • 1 กันยายน 2566 เป็นต้นไป

ขั้นตอนที่ 1

ผู้ปกครองสามารถรับชม VDO ความรู้ อย่างน้อย 5 เรื่อง

เกี่ยวกับแนวทางพัฒนาลูกในทิศทางของโรงเรียน ก่อนการสมัครเรียน

 • 1 กันยายน 2566 เป็นต้นไป

ขั้นตอนที่ 2

สมัครเรียน

ติดต่อซื้อรหัสใบสมัคร ผ่าน LINE @plearnpattana

 • 1 กันยายน 2566 เป็นต้นไป (ตั้งแต่เวลา 8.30 น .เป็นต้นไป)

ขั้นตอนที่ 3

ทดสอบนักเรียนและสัมภาษณ์ผู้ปกครอง

หมายเหตุ

โรงเรียนจะประกาศผลการรับเข้าเรียน ภายใน 7 วัน หลังจากวันทดสอบและสัมภาษณ์

 • ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป

เอกสารประกอบการสมัครเรียน

เอกสารจำนวน
สำเนาสูติบัตรนักเรียน1 ฉบับ
สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน บิดา มารดา และผู้ปกครอง (กรณีที่บิดา มารดา ไม่ได้เป็นผู้ปกครอง)
(สำเนาเฉพาะหน้าแรกและหน้าที่มีชื่อของนักเรียน บิดา มารดา และผู้ปกครอง)
คนละ 1 ฉบับ
สำเนาบัตรประชาชนนักเรียน (ถ้ามี) บิดา มารดา และผู้ปกครอง (กรณีที่บิดา มารดา ไม่ได้เป็นผู้ปกครอง)คนละ 1 ฉบับ
รูปถ่ายนักเรียนขนาด 2 นิ้ว (หน้าตรง ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
กรณีสมัครเรียนชั้นเด็กเล็ก – อนุบาล 3 ใช้รูปขนาดโปสการ์ด 2 รูปแทนได้ (หน้าชัดๆ)
2 รูป
รูปถ่ายบิดา มารดา ผู้ปกครอง ขนาดไม่น้อยกว่า 2 นิ้วคนละ 1 รูป
รูปถ่ายครอบครัวขนาดโปสการ์ด1 รูป
สำเนาเอกสารสำคัญอื่นๆ เช่น เอกสารการเปลี่ยนชื่อ-สกุล Passport (กรณีที่บิดา/มารดาเป็นต่างชาติ)
ใบประกาศหรือใบรับรองการเป็นนักเรียน (ปพ.7)
(สำหรับเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1)
ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
(สำหรับเรียนชั้นชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 – มัธยมศึกษาปีที่ 4)
สมุดรายงานผลการเรียนย้อนหลังอย่างน้อย 2 ปีและปีปัจจุบัน (ปพ.6)
(สำหรับเรียนชั้นชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 – มัธยมศึกษาปีที่ 4)
ใบรับรองการเป็นนักเรียน (ปพ.7)
(สำหรับเรียนชั้นชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 – มัธยมศึกษาปีที่ 4)
เอกสารระเบียนสะสม (ปพ.8)
(สำหรับเรียนชั้นชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 – มัธยมศึกษาปีที่ 4)
รับรองสำเนาถูกต้อง บนเอกสารทุกใบ – หลักฐานการศึกษาทั้งหมด ขอเป็นตัวจริง
เอกสารเพิ่มเติม กรณีเข้าเรียนระหว่างปี (ทุกชั้น) – ข้อมูลจากโรงเรียนเดิม
เวลาเรียน
ข้อมูลการวัดและประเมินตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
ข้อมูลประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ข้อมูลประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน
ข้อมูลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

เกณฑ์การพิจารณารับเข้าเรียน

การสัมภาษณ์พูดคุยกับผู้ปกครอง (ทั้งครอบครัว) ใช้เวลาครอบครัวละประมาณ 30 – 45 นาที โดยหัวหน้าช่วงชั้น เพื่อเป็นการทวนสอบถึงแนวทางของโรงเรียน และความต้องการของผู้ปกครองให้สอดคล้องในแนวทางเดียวกัน

 • ทดสอบความรู้พื้นฐาน 4 วิชา (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์)
 • การประเมินศักยภาพในการเรียนรู้และการปรับตัวของนักเรียนเบื้องต้น โดยผู้เชี่ยวชาญ
 • สัมภาษณ์พูดคุยกับผู้ปกครอง – บิดา มารดา หรือผู้ดูแลใกล้ชิด