Admission

การรับสมัครนักเรียน

โรงเรียนเพลินพัฒนา
จัดการเปิดรับสมัครนักเรียน ตั้งแต่
ระดับชั้นเตรียมอนุบาล – มัธยมศึกษาตอนปลาย

ด้วยวิสัยทัศน์

เพลินพัฒนาเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้
ที่มุ่งสร้างผู้เรียน ให้บรรลุศักยภาพสูงสุดของตนเองร่วมกัน
เพื่อความสุขอย่างยั่งยืนของชีวิตและสังคม

ลงทะเบียนสมัครเรียน

สำหรับชั้น 1 (ประถม 1)

รอบบุคคลภายนอก

 • 6 – 10 มิถุนายน 2565

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่เวลา 8.30 น .เป็นต้นไป
ผู้ปกครองจะคลิกปุ่ม “ลงทะเบียนสมัครเรียน” ได้ เมื่อถึงกำหนดการที่แจ้งไว้

ปีการศึกษา

2565

เปิดรับสมัคร ถึง 30 เมษายน 2565 นี้

เปิดภาคเรียนพฤษภาคม 2565

สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่

สื่อสารองค์กร LINE @plearnpattana

โทร 02 885 2670 – 5 ต่อ 111 หรือ 222

กำหนดการเปิดรับสมัครนักเรียน
ปีการศึกษา 2566

อนุบาล

ชั้นเตรียมอนุบาล (ปิดรับสมัคร)

ชั้นอนุบาล 1 – 3

 • 1 กันยายน 2565 เป็นต้นไป

หมายเหตุ

อนุบาล 1 – 3 รับเป็นรายชื่อสำรอง เนื่องจากมีนักเรียนเต็มจำนวน โรงเรียนจะติดต่อผู้ปกครองกลับไปเมื่อมีที่ว่าง

ขั้นตอนการรับสมัครนักเรียน
ปีการศึกษา 2566

ชั้นเตรียมอนุบาล

รอบผู้ปกครองภายใน บุคลากร และผู้ถือหุ้น

 • 17 – 20 พฤษภาคม 2565

รอบบุคคลภายนอก

 • 23 – 27 พฤษภาคม 2565

ชั้นอนุบาล 1 – 3

 • 1 กันยายน 2565 เป็นต้นไป

หมายเหตุ

อนุบาล 1 – 3 รับเป็นรายชื่อสำรอง เนื่องจากมีนักเรียนเต็มจำนวน โรงเรียนจะติดต่อผู้ปกครองกลับไปเมื่อมีที่ว่าง

ขั้นตอนที่ 1

ผู้ปกครองสามารถรับชม VDO ความรู้ อย่างน้อย 5 เรื่อง

เกี่ยวกับแนวทางพัฒนาลูกในทิศทางของโรงเรียน ก่อนการสมัครเรียน

 • มีนาคม – พฤษภาคม 2565

ขั้นตอนที่ 2

ลงทะเบียนสมัครเรียน

หมายเหตุ

หากมีผู้ลงทะเบียนเกิน 150 คน โรงเรียนจะจับฉลากรายชื่อให้ได้เพียง 150 คน ที่ได้เข้าร่วม Workshop ก่อนสมัครเรียน คนที่ 151 เป็นต้นไป รอเป็นสำรอง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วม Workshop 150 คน ในวันที่ 2 มิถุนายน 2565 ผ่านเว็บไซต์โรงเรียน

รอบผู้ปกครองภายใน บุคลากร และผู้ถือหุ้น

 • 17 – 20 พฤษภาคม 2565 (ตั้งแต่เวลา 8.30 น .เป็นต้นไป)

ผู้ปกครองจะคลิกปุ่ม “ลงทะเบียนสมัครเรียน” ได้ เมื่อถึงกำหนดการที่แจ้งไว้

รอบบุคคลภายนอก

 • 23 – 27 พฤษภาคม 2565 (ตั้งแต่เวลา 8.30 น .เป็นต้นไป)

ผู้ปกครองจะคลิกปุ่ม “ลงทะเบียนสมัครเรียน” ได้ เมื่อถึงกำหนดการที่แจ้งไว้

ขั้นตอนที่ 3

เข้าร่วม Workshop “เรียนรู้…เรียนเพลิน”

กับ ผศ.ดร.ปนัดดา ธนเศรษฐกร

ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการสมอง จิตใจ และความสัมพันธ์ และอาจารย์สถานบันแห่งชาติ เพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

โดยมีค่าใช้จ่าย 1,300 บาท/ครอบครัว (ค่าใช้จ่ายนี้รวมค่าสมัครเรียน จำนวน 800 บาท เรียบร้อยแล้ว)

 • มิถุนายน – กรกฎาคม 2565

ขั้นตอนที่ 4

ยื่นใบสมัครเรียน Online

เฉพาะผู้ปกครองที่ผ่านการเข้าร่วม Workshop เท่านั้น

 • 11 – 20 กรกฎาคม 2565

ขั้นตอนที่ 5

สำรวจพัฒนาการและสัมภาษณ์ผู้ปกครอง

 • สิงหาคม – ตุลาคม 2565

ขั้นตอนที่ 6

ประกาศรายชื่อรับเข้าเรียน

 • 31 ตุลาคม 2565

ขั้นตอนที่ 1

สมัครเรียน (รายชื่อสำรอง)

ติดต่อผ่าน LINE @plearnpattana

 • 1 กันยายน 2565 เป็นต้นไป (ตั้งแต่เวลา 8.30 น .เป็นต้นไป)

ขั้นตอนที่ 2

ผู้ปกครองสามารถรับชม VDO ความรู้ อย่างน้อย 5 เรื่อง

เกี่ยวกับแนวทางพัฒนาลูกในทิศทางของโรงเรียน และโรงเรียนจะติดต่อกลับผู้ปกครองเมื่อมีที่ว่าง

 • มีนาคม – พฤษภาคม 2565
ชั้นอายุ
เตรียมอนุบาลรับตั้งแต่อายุ 2 ปีขึ้นไป
อนุบาล 1รับตั้งแต่อายุ 3 ปีขึ้นไป
อนุบาล 2รับตั้งแต่อายุ 4 ปีขึ้นไป
อนุบาล 3รับตั้งแต่อายุ 5 ปีขึ้นไป

นับเกณฑ์อายุถึงวันที่ 31 พฤษภาคมของทุกปี
เอกสารจำนวน
สำเนาสูติบัตรนักเรียน1 ฉบับ
สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน บิดา มารดา และผู้ปกครอง (กรณีที่บิดา มารดา ไม่ได้เป็นผู้ปกครอง)
(สำเนาเฉพาะหน้าแรกและหน้าที่มีชื่อของนักเรียน บิดา มารดา และผู้ปกครอง)
คนละ 1 ฉบับ
สำเนาบัตรประชาชนนักเรียน (ถ้ามี) บิดา มารดา และผู้ปกครอง (กรณีที่บิดา มารดา ไม่ได้เป็นผู้ปกครอง)คนละ 1 ฉบับ
รูปถ่ายนักเรียนขนาด 2 นิ้ว (หน้าตรง ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
กรณีสมัครเรียนชั้นเด็กเล็ก – อนุบาล 3 ใช้รูปขนาดโปสการ์ด 2 รูปแทนได้ (หน้าชัดๆ)
2 รูป
รูปถ่ายบิดา มารดา ผู้ปกครอง ขนาดไม่น้อยกว่า 2 นิ้วคนละ 1 รูป
รูปถ่ายครอบครัวขนาดโปสการ์ด1 รูป
สำเนาเอกสารสำคัญอื่นๆ เช่น เอกสารการเปลี่ยนชื่อ-สกุล Passport (กรณีที่บิดา/มารดาเป็นต่างชาติ)
ใบรับรองการเป็นนักเรียน (ปพ.๗)
(สำหรับสมัครเรียนชั้นอนุบาล 2 – 3)
รับรองสำเนาถูกต้อง บนเอกสารทุกใบ
เอกสารเพิ่มเติม กรณีเข้าเรียนระหว่างปี (ทุกชั้น) – ข้อมูลจากโรงเรียนเดิม
เวลาเรียน
ข้อมูลการวัดและประเมินตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
ข้อมูลประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ข้อมูลประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน
ข้อมูลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การสัมภาษณ์พูดคุยกับผู้ปกครอง (ทั้งครอบครัว) ใช้เวลาครอบครัวละประมาณ 30 – 45 นาที โดยหัวหน้าช่วงชั้น เพื่อเป็นการทวนสอบถึงแนวทางของโรงเรียน และความต้องการของผู้ปกครองให้สอดคล้องในแนวทางเดียวกัน

การสำรวจพัฒนาการของเด็กตามวัยที่เหมาะสมเป็นรายบุคคล โดยแบบทดสอบพัฒนาการ Denver Test II ประกอบกับการสังเกตพฤติกรรมนักเรียน โดยผู้เชียวชาญด้านการศึกษาพิเศษ

สัมภาษณ์พูดคุยกับผู้ปกครอง – บิดา มารดา หรือผู้ดูแลใกล้ชิด

ชั้น 1 (ประถม 1)

รอบผู้ปกครองภายใน บุคลากร ผู้ถือหุ้น
และโรงเรียนจิตตเมตต์

 • 17 – 20 พฤษภาคม 2565

รอบกลุ่มโรงเรียนพันธมิตร

ได้แก่ อนุบาลมณีรัตน์ อนุบาลมณียา อนุบาลสร้างสรรค์ อนุบาลเลิศวินิต อนุบาลบ้านพลอยภูมิ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหิดล

 • 23 – 27 พฤษภาคม 2565

รอบบุคคลภายนอก

 • 6 – 10 มิถุนายน 2565

ชั้น 2 – 3 (ประถม 2 – 3)

 • 1 กันยายน 2565 เป็นต้นไป

หมายเหตุ

ชั้น 2 – 3 รับเป็นรายชื่อสำรอง เนื่องจากมีนักเรียนเต็มจำนวน โรงเรียนจะติดต่อผู้ปกครองกลับไปเมื่อมีที่ว่าง

ขั้นตอนที่ 1

ผู้ปกครองสามารถรับชม VDO ความรู้ อย่างน้อย 5 เรื่อง

เกี่ยวกับแนวทางพัฒนาลูกในทิศทางของโรงเรียน ก่อนการสมัครเรียน

 • มีนาคม – พฤษภาคม 2565

ขั้นตอนที่ 2

สมัครเรียน

รอบผู้ปกครองภายใน บุคลากร ผู้ถือหุ้น และโรงเรียนจิตตเมตต์

 • 17 – 20 พฤษภาคม 2565
  (ตั้งแต่เวลา 8.30 น .เป็นต้นไป)

ติดต่อผ่าน LINE @plearnpattana

รอบกลุ่มโรงเรียนพันธมิตร

 • 23 – 27 พฤษภาคม 2565
  (ตั้งแต่เวลา 8.30 น .เป็นต้นไป)

ติดต่อผ่าน LINE @plearnpattana

รอบบุคคลภายนอก

 • 6 – 10 มิถุนายน 2565
  (ตั้งแต่เวลา 8.30 น .เป็นต้นไป)

ผู้ปกครองจะคลิกปุ่ม “ลงทะเบียนสมัครเรียน” ได้ เมื่อถึงกำหนดการที่แจ้งไว้

หมายเหตุ

รอบบุคคลภายนอก หากมีผู้ลงทะเบียนเกิน 30 คน โรงเรียนจะจับฉลากรายชื่อให้ได้เพียง 30 คน ที่ได้ซื้อใบสมัครเรียน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ซื้อใบสมัคร วันที่ 15 มิถุนายน 2565 คนที่ 31 เป็นต้นไป รอเป็นสำรอง โรงเรียนจะติดต่อกลับ

ขั้นตอนที่ 3

ยื่นใบสมัครเรียน Online

 • 20 – 25 มิถุนายน 2565

ขั้นตอนที่ 4

สำรวจพัฒนาการและสัมภาษณ์ผู้ปกครอง

 • มิถุนายน – กรกฎาคม 2565

ขั้นตอนที่ 5

ประกาศรายชื่อรับเข้าเรียน

 • 31 ตุลาคม 2565

ประกาศรายชื่อรับเข้าเรียน

ขั้นตอนที่ 1

สมัครเรียน (รายชื่อสำรอง)

ติดต่อผ่าน LINE @plearnpattana

 • 1 กันยายน 2565 เป็นต้นไป (ตั้งแต่เวลา 8.30 น .เป็นต้นไป)

ขั้นตอนที่ 2

ผู้ปกครองสามารถรับชม VDO ความรู้ อย่างน้อย 5 เรื่อง

เกี่ยวกับแนวทางพัฒนาลูกในทิศทางของโรงเรียน และโรงเรียนจะติดต่อกลับผู้ปกครองเมื่อมีที่ว่าง

ชั้นอายุ
ประถมศึกษาปีที่ 1รับตั้งแต่อายุ 6 ปีขึ้นไป
ประถมศึกษาปีที่ 2รับตั้งแต่อายุ 7 ปีขึ้นไป
ประถมศึกษาปีที่ 3รับตั้งแต่อายุ 8 ปีขึ้นไป
** นับเกณฑ์อายุถึงวันที่ 31 พฤษภาคมของทุกปี (ยกเว้นชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 4) **
เอกสารจำนวน
สำเนาสูติบัตรนักเรียน1 ฉบับ
สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน บิดา มารดา และผู้ปกครอง (กรณีที่บิดา มารดา ไม่ได้เป็นผู้ปกครอง)
(สำเนาเฉพาะหน้าแรกและหน้าที่มีชื่อของนักเรียน บิดา มารดา และผู้ปกครอง)
คนละ 1 ฉบับ
สำเนาบัตรประชาชนนักเรียน (ถ้ามี) บิดา มารดา และผู้ปกครอง (กรณีที่บิดา มารดา ไม่ได้เป็นผู้ปกครอง)คนละ 1 ฉบับ
รูปถ่ายนักเรียนขนาด 2 นิ้ว (หน้าตรง ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
กรณีสมัครเรียนชั้นเด็กเล็ก – อนุบาล 3 ใช้รูปขนาดโปสการ์ด 2 รูปแทนได้ (หน้าชัดๆ)
2 รูป
รูปถ่ายบิดา มารดา ผู้ปกครอง ขนาดไม่น้อยกว่า 2 นิ้วคนละ 1 รูป
รูปถ่ายครอบครัวขนาดโปสการ์ด1 รูป
สำเนาเอกสารสำคัญอื่นๆ เช่น เอกสารการเปลี่ยนชื่อ-สกุล Passport (กรณีที่บิดา/มารดาเป็นต่างชาติ)
ใบประกาศหรือใบรับรองการเป็นนักเรียน (ปพ.๗)
(สำหรับเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1)
ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑)
(สำหรับเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 – 4)
สมุดรายงานผลการเรียนย้อนหลังอย่างน้อย ๒ ปีและปีปัจจุบัน (ปพ.๖)
(สำหรับเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 – 4)
ใบรับรองการเป็นนักเรียน (ปพ.๗)
(สำหรับเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 – 4)
เอกสารระเบียนสะสม (ปพ.๘)
(สำหรับเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 – 4)
รับรองสำเนาถูกต้อง บนเอกสารทุกใบ
เอกสารเพิ่มเติม กรณีเข้าเรียนระหว่างปี (ทุกชั้น) – ข้อมูลจากโรงเรียนเดิม
เวลาเรียน
ข้อมูลการวัดและประเมินตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
ข้อมูลประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ข้อมูลประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน
ข้อมูลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การสัมภาษณ์พูดคุยกับผู้ปกครอง (ทั้งครอบครัว) ใช้เวลาครอบครัวละประมาณ 30 – 45 นาที โดยหัวหน้าช่วงชั้น เพื่อเป็นการทวนสอบถึงแนวทางของโรงเรียน และความต้องการของผู้ปกครองให้สอดคล้องในแนวทางเดียวกัน

ประถมศึกษาปีที่ 1

 • การสำรวจพัฒนาการของนักเรียน
 • สัมภาษณ์พูดคุยกับผู้ปกครอง – บิดา มารดา หรือผู้ดูแลใกล้ชิด

ประถมศึกษาปีที่ 2 – 6

 • ทดสอบความรู้พื้นฐาน 3 วิชา (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์)
 • การประเมินศักยภาพในการเรียนรู้และการปรับตัวของนักเรียนเบื้องต้น โดยผู้เชี่ยวชาญ
 • สัมภาษณ์พูดคุยกับผู้ปกครอง – บิดา มารดา หรือผู้ดูแลใกล้ชิด

ชั้น 4 – 6 (ประถม 4 – 6)

 • 1 กันยายน 2565 เป็นต้นไป

ขั้นตอนที่ 1

ผู้ปกครองสามารถรับชม VDO ความรู้ อย่างน้อย 5 เรื่อง

เกี่ยวกับแนวทางพัฒนาลูกในทิศทางของโรงเรียน ก่อนการสมัครเรียน

 • 1 กันยายน 2565 เป็นต้นไป

ขั้นตอนที่ 2

สมัครเรียน

ติดต่อซื้อรหัสใบสมัคร ผ่าน LINE @plearnpattana

 • 1 กันยายน 2565 เป็นต้นไป (ตั้งแต่เวลา 8.30 น .เป็นต้นไป)

ขั้นตอนที่ 3

ทดสอบนักเรียนและสัมภาษณ์ผู้ปกครอง

หมายเหตุ

โรงเรียนจะประกาศผลการรับเข้าเรียน ภายใน 7 วัน หลังจากวันทดสอบและสัมภาษณ์

 • ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป
เอกสารจำนวน
สำเนาสูติบัตรนักเรียน1 ฉบับ
สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน บิดา มารดา และผู้ปกครอง (กรณีที่บิดา มารดา ไม่ได้เป็นผู้ปกครอง)
(สำเนาเฉพาะหน้าแรกและหน้าที่มีชื่อของนักเรียน บิดา มารดา และผู้ปกครอง)
คนละ 1 ฉบับ
สำเนาบัตรประชาชนนักเรียน (ถ้ามี) บิดา มารดา และผู้ปกครอง (กรณีที่บิดา มารดา ไม่ได้เป็นผู้ปกครอง)คนละ 1 ฉบับ
รูปถ่ายนักเรียนขนาด 2 นิ้ว (หน้าตรง ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
กรณีสมัครเรียนชั้นเด็กเล็ก – อนุบาล 3 ใช้รูปขนาดโปสการ์ด 2 รูปแทนได้ (หน้าชัดๆ)
2 รูป
รูปถ่ายบิดา มารดา ผู้ปกครอง ขนาดไม่น้อยกว่า 2 นิ้วคนละ 1 รูป
รูปถ่ายครอบครัวขนาดโปสการ์ด1 รูป
สำเนาเอกสารสำคัญอื่นๆ เช่น เอกสารการเปลี่ยนชื่อ-สกุล Passport (กรณีที่บิดา/มารดาเป็นต่างชาติ)
ใบประกาศหรือใบรับรองการเป็นนักเรียน (ปพ.๗)
(สำหรับเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1)
ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑)
(สำหรับเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 – 4)
สมุดรายงานผลการเรียนย้อนหลังอย่างน้อย ๒ ปีและปีปัจจุบัน (ปพ.๖)
(สำหรับเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 – 4)
ใบรับรองการเป็นนักเรียน (ปพ.๗)
(สำหรับเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 – 4)
เอกสารระเบียนสะสม (ปพ.๘)
(สำหรับเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 – 4)
รับรองสำเนาถูกต้อง บนเอกสารทุกใบ
เอกสารเพิ่มเติม กรณีเข้าเรียนระหว่างปี (ทุกชั้น) – ข้อมูลจากโรงเรียนเดิม
เวลาเรียน
ข้อมูลการวัดและประเมินตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
ข้อมูลประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ข้อมูลประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน
ข้อมูลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การสัมภาษณ์พูดคุยกับผู้ปกครอง (ทั้งครอบครัว) ใช้เวลาครอบครัวละประมาณ 30 – 45 นาที โดยหัวหน้าช่วงชั้น เพื่อเป็นการทวนสอบถึงแนวทางของโรงเรียน และความต้องการของผู้ปกครองให้สอดคล้องในแนวทางเดียวกัน

ประถมศึกษาปีที่ 4 – 6

 • ทดสอบความรู้พื้นฐาน 3 วิชา (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์)
 • การประเมินศักยภาพในการเรียนรู้และการปรับตัวของนักเรียนเบื้องต้น โดยผู้เชี่ยวชาญ
 • ทดสอบสมรรถภาพด้านร่างกาย
 • สัมภาษณ์พูดคุยกับผู้ปกครอง – บิดา มารดา หรือผู้ดูแลใกล้ชิด

ชั้น 7 และชั้น 10 (มัธยม 1 แล 4)

 • 1 กันยายน 2565 เป็นต้นไป

ขั้นตอนที่ 1

ผู้ปกครองสามารถรับชม VDO ความรู้ อย่างน้อย 5 เรื่อง

เกี่ยวกับแนวทางพัฒนาลูกในทิศทางของโรงเรียน ก่อนการสมัครเรียน

 • 1 กันยายน 2565 เป็นต้นไป

ขั้นตอนที่ 2

สมัครเรียน

ติดต่อซื้อรหัสใบสมัคร ผ่าน LINE @plearnpattana

 • 1 กันยายน 2565 เป็นต้นไป (ตั้งแต่เวลา 8.30 น .เป็นต้นไป)

ขั้นตอนที่ 3

ทดสอบนักเรียนและสัมภาษณ์ผู้ปกครอง

หมายเหตุ

โรงเรียนจะประกาศผลการรับเข้าเรียน ภายใน 7 วัน หลังจากวันทดสอบและสัมภาษณ์

 • ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป
เอกสารจำนวน
สำเนาสูติบัตรนักเรียน1 ฉบับ
สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน บิดา มารดา และผู้ปกครอง (กรณีที่บิดา มารดา ไม่ได้เป็นผู้ปกครอง)
(สำเนาเฉพาะหน้าแรกและหน้าที่มีชื่อของนักเรียน บิดา มารดา และผู้ปกครอง)
คนละ 1 ฉบับ
สำเนาบัตรประชาชนนักเรียน (ถ้ามี) บิดา มารดา และผู้ปกครอง (กรณีที่บิดา มารดา ไม่ได้เป็นผู้ปกครอง)คนละ 1 ฉบับ
รูปถ่ายนักเรียนขนาด 2 นิ้ว (หน้าตรง ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
กรณีสมัครเรียนชั้นเด็กเล็ก – อนุบาล 3 ใช้รูปขนาดโปสการ์ด 2 รูปแทนได้ (หน้าชัดๆ)
2 รูป
รูปถ่ายบิดา มารดา ผู้ปกครอง ขนาดไม่น้อยกว่า 2 นิ้วคนละ 1 รูป
รูปถ่ายครอบครัวขนาดโปสการ์ด1 รูป
สำเนาเอกสารสำคัญอื่นๆ เช่น เอกสารการเปลี่ยนชื่อ-สกุล Passport (กรณีที่บิดา/มารดาเป็นต่างชาติ)
ใบประกาศหรือใบรับรองการเป็นนักเรียน (ปพ.๗)
(สำหรับเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1)
ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑)
(สำหรับเรียนชั้นชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 – มัธยมศึกษาปีที่ 4)
สมุดรายงานผลการเรียนย้อนหลังอย่างน้อย ๒ ปีและปีปัจจุบัน (ปพ.๖)
(สำหรับเรียนชั้นชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 – มัธยมศึกษาปีที่ 4)
ใบรับรองการเป็นนักเรียน (ปพ.๗)
(สำหรับเรียนชั้นชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 – มัธยมศึกษาปีที่ 4)
เอกสารระเบียนสะสม (ปพ.๘)
(สำหรับเรียนชั้นชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 – มัธยมศึกษาปีที่ 4)
รับรองสำเนาถูกต้อง บนเอกสารทุกใบ – หลักฐานการศึกษาทั้งหมด ขอเป็นตัวจริง
เอกสารเพิ่มเติม กรณีเข้าเรียนระหว่างปี (ทุกชั้น) – ข้อมูลจากโรงเรียนเดิม
เวลาเรียน
ข้อมูลการวัดและประเมินตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
ข้อมูลประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ข้อมูลประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน
ข้อมูลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การสัมภาษณ์พูดคุยกับผู้ปกครอง (ทั้งครอบครัว) ใช้เวลาครอบครัวละประมาณ 30 – 45 นาที โดยหัวหน้าช่วงชั้น เพื่อเป็นการทวนสอบถึงแนวทางของโรงเรียน และความต้องการของผู้ปกครองให้สอดคล้องในแนวทางเดียวกัน

ชั้น 7 และชั้น 10 (มัธยม 1 และ 4)

 • ทดสอบความรู้พื้นฐาน 3 วิชา (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์)
 • การประเมินศักยภาพในการเรียนรู้และการปรับตัวของนักเรียนเบื้องต้น โดยผู้เชี่ยวชาญ
 • สัมภาษณ์พูดคุยกับผู้ปกครอง – บิดา มารดา หรือผู้ดูแลใกล้ชิด