คุณ วิบูลย์ศักดิ์ อุดมวณิช

กรรมการบริหารโรงเรียน
กรรมการ รองกรรมการผู้จัดการ
เลขานุการบริษัทซีเอ็ด ยูเคชั้น จำกัด กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

จบการศึกษาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผ่านการอบรมในด้านต่างๆ อาทิ IOD : Director Accreditation Program (DAP) และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA) : Corporate Secretary Development Program และมีความชำนาญการทางด้านการบริหารจัดการ โดยรับตำแหน่งต่างๆคือ กรรมการสถาบันภาษา มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ / กรรมการ บจก. ยูนิตี้ ไบน์ดิ้ง เซ็นเตอร์ / กรรมการ บจก. ยูนิตี้ กราฟิกส์